ل شدن هزینههای مالی ناشی از افزایش زمان ساخت و یا جریمههای دیرکرد، اعتماد مشتریان خود را نیز از دست خواهند داد.
زمانبندی تولید عبارت است از تخصیص منابع محدود تولید، از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و ابزار، برای انجام مجموعه ای از وظایف با بهینه سازی یک یا چند هدف (پیندو 1995). درواقع یک فرآیند تصمیم گیری است که نقش مهمی در صنعت تولید ایفا میکند. زمانبندی موثر به یک ضرورت اساسی برای بقای شرکت و کسب و کار در حال رشد در بازار تبدیل شده است. امروزه صنعت در حال تجربه چالشهای جدیدی مانند رقابت جهانی، چرخه عمر محصول کوتاه تر، محصولات سفارشی، و تغییرات تقاضا در بازار، و غیره است. به منظور حفظ رقابت، برای شرکت های تولیدی بهبود عملکرد سیستم های زمانبندی تولید تحت افزایش نوسانات بازار (به عنوان مثال سفارشات هجوم و لغو کار) و عدم قطعیت داخلی در فرایند تولید (به عنوان مثال خرابی ماشین آلات، شکست ابزار، و تغییر زمان پردازش) بسیار مهم است.
انواع مسائل زمانبندی از محیط های تولید در دنیای واقعی شناخته شده است. با این حال بیستر تحقیقات دانشگاهی بر روی مسائل کلاسیک تمروز دارند. زمانبندی کارگاهی یکی از قدیمیترین مسائل زمانبندی است که بررسیهای زیادی هم در دانشگاه و هم در صنعت بر روی آن انجام شده است. مدل زمانبندی کارگاهی پایهای شامل مجموعه ای از کارها و ماشین آلات است، که هدف آن تعیین توالی بهینه یا نزدیک به بهینه کار بر روی هر ماشین با توجه به برخی محدودیتهای موجود است.
با توجه به محیط های کارگاهی، زمانبندی کارگاهی را می توان به پنج دسته اصلی طبقه بندی کرد: تک ماشینه، ماشین های موازی، جریان کارگاهی، کارگاهی، و کارگاه باز(الله وردی و سروش4 2008، هال 1998). همه مسائل زمانبندی کارگاهی به کلاس NP تعلق دارند. زوبولاس5 و همکاران(2008). در شکل زیر مای کلی از محیط کارگاهی زمان بندی نشان داده شده است.
شکل 2-1 روابط بین محیط های ماشین های مختلف
2-5 ادبیات مرتبط با مسائل جریان کارگاهی انعطاف پذیر
مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر(FFS)، یکی از شناخته شده ترین مسائل در زمینه زمانبندی تولید است، که به طور طبیعی از محیطهای تولیدی سرچشمه میگیرد و به طور گستردهای در صنایع مختلف دنیای واقعی وجود دارد. از زمانی که مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در سال 1970 شناخته شد (آرتاناری و رامامورثی،61971)، توجه زیادی را در چند دهه گذشته به خود جلب کرده است(وانگ، 72005).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

یک زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر، در ادبیات موضوع با نامهای خط جریان انعطاف پذیر(FFL)8، جریان کارگاهی ترکیبی (HFS)9، یا جریان کارگاهی چند پردازنده10 شناخته میشود(جانگواتاناکیت11 و همکاران 2008،کوادت و کوهن،12 2007). زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر یک تعمیم از مسأله زمان بندی خاص است(جانگواتاناکیت13 و همکاران، 2008) که از ترکیب مسائل زمان بندی جریان کارگاهی14 (FSS) کلاسیک و مسأله زمان بندی ماشین های موازی15 (PMS) ساخته میشود.
با ترکیب FSS و PMS یک FFS شامل یک سری از مراحل تولیدی میشود که هر کدام از آن مراحل چند ماشین را در بر میگیرد. بین هر دو کار پشت سر هم یک بافر میانی وجود دارد وقتی که کار در مرحله قبلی به پایان رسید برای پردازش در مرحله بعد در صف منتظر خواهد ماند. تمام کارهای آزاد شده به زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر باید تمام مراحل را به همان ترتیبی که وارد میشوند بگذرانند.
شکل 2-1 ساختار کلی مسأله جریان کارگاهی انعطافپذیر
در زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر ، جایگشت کارها معمولا مجاز نیست و از قطع کارها جلوگیری میشود. هدف زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر شناسایی توالی عملیات کارها بر روی هر ماشین است. شکل (2-1) یک ساختار کلی زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر را با m مرحله و تعداد متغیری از ماشینها در هر ایستگاه نشان میدهد.
پیکربندی مسأله جریان کارگاهی انعطافپذیر را می توان در بسیاری از صنایع در دنیای واقعی یافت(رودریگز و سالهی،16 2005، چوی و همکاران، 2009) از جمله کارخانه کیسه های کاغذی، مواد چرمی، لباس و تولید کفش، صنعت خودرو، تولید فولاد، ساخت تخته مدار چاپ 17(PCB) ، تولید نیمه هادی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، و غیره. به عنوان مثال، در یک سیستم تولید فولاد و ریخته گری پیوسته، کارها باید در سه مرحله جریان یابند، که در آن عملیات، از جمله ساخت فولاد، پالایش و ریخته گری، یک به یک انجام شوند(تانگ18 و همکاران، 2005، عتیقه چیان19 و همکاران، 2009). مسائل زمانبندی عموما NP-hard به عنوان مسائل بهینه سازی ترکیبی در نظر گرفته شدهاند. گوپتا20 (1988) ثابت کرد که مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با دو مرحله، حتی اگر فقط یکی از مراحل شامل چند ماشین باشد NP-hard است. این نشان میدهد که مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر عمومی همچنین NP-hard است. گورگند و همکاران، (1999) نشان داند که مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر,(n × m) (مرحله × کار) با m_i ماشین موازی در مرحله i، تعداد کل راه حل های ممکن برابر است با?n!(?_(i=1)^m?m_i )?^n .
جدول 2-1 برخی از مسائل زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر
مقالاتسال انتشارفرضیاتجلاب و جلاب 2002جایگشت کارکروز و آشکین21
لاجنران22
وو و ویت23
جانگواتاناکی24
زندیه و غلامی252004
2006
2007
2008
2009آماده سازی وابسته به توالی در ماشین آلاتریانه و همکاران26
الویی و آربیتا
عتیقه چیان2001
2004
2009حمل و نقل بین ماشین آلاتسویک27
اکرمی28
هنتوس و بنهمدی292002
2006
2006ظرفیت بافر محدود بین دو مرحله پی در پیبوتا گنولاز30
وو و ویت2000
2007محدودیت اولویت کارالویی و آربیتا
الویی و آربیتا2004
2006محدودیت های تعمیر و نگهداریهونگ و ونگ
الیسانتوس31
کیانفر32 و همکاران
زندیه و غلامی2000
2003
2010
2009عدم قطعیت پویا
با توجه به اهمیت زیاد و ارتباط آن با صنعت، مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر موجب برانگیختن مطالعات گسترده ای از دیدگاه های مختلف شده است. با این حال، بسیاری از تحقیقات اولیه در برنامه ریزی مسأله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر معمولا برخی از مفروضات را در بر میگیریند از جمله:
عدم جایگشت کار بر روی یک ماشین،
بدون زمان راه اندازی یا زمان حذف برای یک کار،