……………………………………………………………………………… 356
4-3-و : قطعات اسکلتی بی مهرگان (Invertebrates shell fragments) …………………….. 356
فصل پنجم: مطالعات ایزوتوپی و ژئوشیمیایی
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 363
5-2: مطالعات ایزوتوپی اکسیژن 18 و کربن 13 ………………………………………………………………. 364
5-3- محاسبه دمای آب دریا در زمان ته نشست سنگ آهک‌های آلبین در برش کوه پیون ……. 367
فصل ششم: حوادث بی هوازی اقیانوسی (نبود اکسیژن اقیانوسی )
6-1- حوادث بی هوازی OAEs (Oceanic Anoxic Events) در کرتاسه میانی …………. 370
6-2- OAEs (Oceanic Anoxic Events) در ژوراسیک و کرتاسه میانی ……………………… 374
6-2-الف: حادثه OAE توآرسین پیشین …………………………………………………………………………… 374
6-2-ب: حادثه نبود اکسیژن آپسین پیشین (or OAE1a Selli) ………………………………………. 374
6-2-ج: حوادث بی هوازی اقیانوسی در انتهای آپسین – آلبین پیشین (OAE1b) ……….. 377
6-2-د: حادثه نبود اکسیژن بخش قاعده ای آلبین پسین (or OAE1c Toolebuc) ……… 378
6-2-ه: حادثه نبود اکسیژن بخش بالایی آلبین پسین (or OAE1d Breistroffer) ……… 379
6-2-و: حادثه نبود اکسیژن سنومانین پسین یا مرز سنومانین/تورونین (or OAE2 Bonarelli) …. 380
6-2-ز: حادثه نبود اکسیژن مرز کنیاسین- سانتونین (OAE3) ………………………………………… 382
6-3: شواهد حادثه نبود اکسیژن OAEs در برش های مورد مطالعه ……………………………….. 383
6-3-الف: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 383
6-3-ب: شواهد حادثه بی هوازی اقیانوسی (OAEs) در برش کوه پیون ……………………….. 384
6-3-ب-1: سیر منفی ایزوتوپ کربن 13 در زمان تأثیر حادثه OAE1c ………………………….. 385
6-3-ب-2: حادثه OAE1c و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتون در برش کوه پیون ……. 385
6-3-ج: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه منگشت …………………. 392
6-3-ج-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش کوه منگشت .. 392
6-3-د: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه بنگستان ………………….. 393
6-3-د-1: حادثه OAE1b (Jacob) در برش کوه بنگستان ……………………………………………… 394
6-3-د-1-1: حادثه Jacob و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان . 394
6-3-د-1-2: تغییر در اندازه و آرایش حجرات بعد از حادثه Jacob ……………………………… 402
6-3-د-1-3: حادثه Jacob و تغییرات مورفولوژیک در آمونیت‌های برش کوه بنگستان .. 403
6-3-ه: حادثه OAE1b (Leenhardt or Urbino) در برش کوه بنگستان …………………….. 406
6-3-ه-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 407
6-3-و: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی OAE1b (Leenhardt) در برش میش …….. 409
6-3-و-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش میش …. 410
6-3-و-2: تأثیرات حادثه OAE1b (Leenhardt) بر روند تغییرات تکاملی فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه میش ………………………………………………………………………………………………….. 410
فصل هفتم: بایو استراتیگرافی (چینه شناسی زیستی)
7- 1: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه پیون (قلعه کژدمک) ……………………….. 414
7- 2: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه میش (نارک) …………………………………… 422
7- 3: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه آنه (برش نوگک) ……………………………. 431
7- 4: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه بنگستان (تنگ ماغر) ………………………… 439
7- 5: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه منگشت (برش ناحیه چَما) ……………….. 454
7- 6: تطابق بایو استراتیگرافی برش‌های مورد مطالعه ………………………………………………………. 461
فصل هشتم: مرزهای کرونواسترتیگرافی در برش های مورد مطالعه
8- 1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 464
8-1- الف: اشکوب آپسین …………………………………………………………………………………………………. 464
8-1-ب: اشکوب آلبین ………………………………………………………………………………………………………. 470
8- 2- الف: مرز آپسین/آلبین در برش کوه منگشت ………………………………………………………….. 476
8- 2-ب: مرز آپسین/آلبین در برش کوه بنگستان …………………………………………………………….. 477
8- 2-ج: مرز آپسین/آلبین در برش کوه میش ………………………………………………………………….. 480
8- 2- د: نبود چینه شناسی آلبین زیرین در برش های مورد مطالعه و زون ایذه ……………… 481
8- 3: مرز آلبین/سنومانین در برش های مورد مطالعه ……………………………………………………….. 482
8- 3-الف: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه منگشت ………………………………………………………. 483
8- 3-ب: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه پیون …………………………………………………………….. 484
8- 3-ج: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه بنگستان …………………………………………………………. 485
8- 3-د: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه میش ………………………………………………………………… 489
8- 3-ه: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه آنه …………………………………………………………………… 489
فصل نهم: نتیجه گیری
9- الف : لیتواستراتیگرافی …………………………………………………………………………………………………. 491
9-الف-1: برش تاقدیس پیون …………………………………………………………………………………………… 491
9-الف-2: برش تاقدیس منگشت ……………………………………………………………………………………….. 491
9-الف-3: برش تاقدیس بنگستان ……………………………………………………………………………………….. 492
9-الف-4: برش تاقدیس میش ……………………………………………………………………………………………. 493
9-الف-5: برش تاقدیس آنه ………………………………………………………………………………………………. 494
9- ب: بایواستراتیگرافی ……………………………………………………………………………………………………… 495
9-ب-1: برش تاقدیس پیون ……………………………………………………………………………………………… 495
9-ب-2: برش تاقدیس منگشت