لوچستان04511,310623,6010623,64119,404119,4فارس023012811,502811,5847,80847,8قزوین03991265,301265,3352,20352,2قم032,402,4000کردستان089436,9279036,10279036,111756,204.9کرمان015,915,1015,16,406.4کرمانشاه0000022,622,60گلستان01,96,906,94,904,9لرستان05625,24901,604901,6407,10407,1مرکزی0400361036142,5042,5هرمزگان00000126,20126,2همدان018527,831923,4031923,48328,508328,5یزد023,638038000منطقه جیرفت و کهنوج3.419226637919821,3379176,75195255,951896,1جمع کل کشورجدول 1-5 سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد پسته کشور به تفکیک استان در سال 1387
واحد:هکتار- تن
1-4-6- ارزش غذایی:
پسته به عنوان یک محصول استراتیژیک جا یگاه خاص را در بین تولیدات کشور مان دارد و یکی از اقلام صادراتی مهم را تشکیل داده است که تقریباً قبل از جنگ های داخلی %50 صادرات میوه خشک و طن مارا تشکیل میداد. پسته افغانی نظر به کیفیت غذائی ورنگ طبیعی اش در جهان شهرت خوب دارد. جدول(11-1) مقدار مواد و عناصر موجوده در یکصد گرم پسته را نشان میدهد.

جدول(6-1): میزان مواد و عناصر موجود در 100 گرم پسته
آب6.5 گرامفسفورس430 ملی گرامپروتین19،8 گرامکلسیم140 ملی گرامهایدرایت ها16،2 گرامپتاسیم972 ملی گرامکاربن1،2 گراممگنیزیم150 ملی گرام