انکوباسیون……………………………………………………………………………………………………………….
3-2-9-5 حجم نمونه و محیط کشت…………………………………………………………………………………………………
3-2-9-6 تعداد و نوع نمونه برای کالیبراسیون…………………………………………………………………………………….
3-2-9-10 کاهش شمارش میکروبی جهت کالیبراسیون ……………………………………………………………………….
3-2-11 افزایش شمارش میکروبی برای کالیبراسیون……………………………………………………………………………..
3-2-12 آلودگی مصنوعی و فاز مطابقت……………………………………………………………………………………………..
3-2-13 تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 نتایج آزمایش میکروبیولوژیکی……………………………………………………………………………………………………
4-1-1 نتایج آزمایش میکروبی شمارش کلی به روش مرجع………………………………………………………………..
4-1-2 نتایج آزمایش میکروبی شمارش کلی به روش امپدانس……………………………………………………………..
4-1-3 نتایج حاصل از ارتباط دو روش مرجع و امپدانس………………………………………………………………………
4-1-4 نتایج آزمایش میکروبی شمارش کلی به روش امپدانس در فصل گرم……………………………………………
4-1-5 نتایج آزمایش میکروبی شمارش میکروبی به روش امپدانس در فصل سرد…………………………………….
4-1-6 نتایج آزمایش میکروبی شمارش کلی به روش امپدانس در کل نمونه‌ها (فصل سرد وگرم) …………….
4-1-7 نتایج آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: نتایج و بحث
5-1 بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………..
5-2 مقایسه نتایج بار میکروبی شمارش کلی فصل گرم وسرد …………………………………………………………….
5-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..1
2
6
6
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
13
13
13
14
16
17
19
20
20
21
21
21
21
22
22
23
24
25
25
26
27
27
29
30
30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
37
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
43
43
43
45
46
47
47
47
48
48
48
50
50
52
54
55
56
56
57
58
58
59
59
61
61
61
63
68
68
68
68
69
69
70
70
71
71
71
71
72
73
73
75
76
76
77
77
78
79
79
80
80
81
82
82
82
83
83
83
83
84
84
84
85
87
87
89
91
92
95
98
102
105
111
125
127
129
135
فهرست جداول
عنوان صفحهجدول (1-1) خصوصیات کاربردی هیدروکلوئیدها …………………………………………………………………………….
جدول(2-1) ویژگی های میکروبی مایونز وسس سالاد………………………………………………………………………….
جدول (4-1) میانگین شمارش کلی باکتری نمونه‌های سس مایونز در فصل گرم……………………………………….
جدول (4-2) میانگین شمارش کلی باکتری نمونه های سس مایونز در فصل سرد……………………………………..
جدول (4-3) میانگین زمان تعیین امپدانس نمونه های سس مایونز در فصل گرم……………………………………….

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول (4-4) میانگین زمان تعیین امپدانس نمونه های سس مایونز در فصل سرد………………………………………
جدول(4-5)-زمان تعیین شده به وسیله امپدانس و شمارش کلی با روش مرجع نمونه‌های فصل گرم………….
جدول(4-6) زمان تعیین شده به وسیله امپدانس و شمارش کلی با روش مرجع نمونه های فصل سرد…………
جدول(4-7) زمان تعیین شده به وسیله امپدانس و شمارش کلی با روش مرجع کل نمونه‌ها………………………
جدول (4-8) میانگین بار میکروبی و خطای معیار و انحراف معیار نمونه‌های فصل گرم و سرد و کل نمونه‌ها
26
40
88
89
90
91
93
95
98
102

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل (2-1) یک ذره امولسیون با روغن(بنفش) و آب(آبی) و سورفکتانت(میله) ……………………………………..
شکل (2-2) سورفکتانت با دو سر آبدوست و آبگریز…………………………………………………………………………..
شکل (2-3) امولسیون روغن در آب(O/W) ……………………………………………………………………………………..
شکل (2-4) امولسیون آب در روغن(W/O) ………………………………………………………………………………………
شکل (1-5) باکتری سالمونلا به عنوان یک عامل بیماری زا در سس مایونز……………………………………………..
شکل (2-1) تولید مایونز به روش غیر مداوم………………………………………………………………………………………..
شکل (3-1)دستگاه امپدانس……………………………………………………………………………………………………………….
شکل (3-2) انکوباتور امپدانس…………………………………………………………………………………………………………..
شکل(3-3) منحنی باک ترک………………………………………………………………………………………………………………
شکل (3-4) منحنی هرنمونه به تفکیک………………………………………………………………………………………………..

15
15
16
16
29
54
73
74
78
81

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1) منحنی ارتباط بین زمان‌های بدست آمده از دستگاه امپدانس و مقادیر بار میکروبی سرمادوست‌ها در فصل گرم………………………………………………………………………………………………………….
نمودار (4-2) منحنی ارتباط زمانهای بدست آمده از دستگاه امپدانس با مقادیر بار میکروبی سرما دوست‌ها در فصل سرد…………………………………………………………………………………………………………………………………
نمودار (4-3) منحنی ارتباط زمانهای بدست آمده از دستگاه امپدانس با مقادیر بار میکروبی سرما دوست‌ها در کل نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………

94
97
101

چکیده
با پیدایش امپدانس و کاربرد آن در صنایع غذایی به منظور ارزیابی سریع بار میکروبی محققین زیادی به استفاده از امپدانس الکتریکی