آورد که در پی آن لزوم بهره مندی کلیه افراد جامعه از تمامی امتیازات و مزایای اجتماعی احساس شد . لذا در این ایام مجموعه های خصوصی با نام ” موزه ” در اختیار عموم افراد جامعه قرار گرفت . در سال 1683 م . موزه آشمولین نخستین موزه ملی بر مبنای یک مجموعه خصوصی در شهر آکسفورد انگلستان گشایش یافت.
1-7- روش تحق?ق
ا?ن پژوهش دارای ماه?ت? توص?ف? و تحل?ل? است و آنچه در این تحقیق می باشد در راستا مطالعات کتابخانه ای و میدانی و استفاده از سایت های اینترنتی در این زمینه و همچنین مصاحبه با افرادی که در این زمینه تخصص دارند است. راهبرد تحقیق شامل استفاده از اسکیس های از نمای ساختمان است که به شکلی سامان یافته تعغیراتی آزمایشی را در نما ایجاد میکند. و با بررسی نکات وجنبه های مثبت رویکرد معماری مدرن واستفاده از آنها بتوانیم گامی موثر در این راستا برداریم. و همچن?ن محدوده مکان? آن شهرهمدان است.
1-8- روش گردآوری اط?عات
– در ا?ن پا?ان نامه گردآوری اط?عات مورد ن?از بصورت کتابخانه ای و م?دان? انجام شده است
– اط?عات کتابخانه ای در حوزه مطالعات تار?خ?، اقل?م?، اجتماع?، جمع?ت?، کالبدی، مفاه?م کل? و ضوابط و استانداردهای طراح? م?باشد.
– مطالعات م?دان? در خصوص بررس? و شناخت کامل سا?ت و ته?ه تصاو?ر از زوا?ای مختلف زم?ن پروژه و محدوده طراح? از نظر عوامل طب?ع?، تار?خ? و مح?ط? م?باشد.
– بازد?د از وضع?ت موجود زم?ن پروژه و برداشت اط?عات مورد ن?از بصورت بازد?د م?دان?
– شبکه جهان? اط?عات (ا?نترنت).
1-9- ابزار گردآوری اط?عات
ابزار تحق?ق تابع روش است. لذا اط?عات مورد ن?از در ا?ن تحق?ق از طر?ق اسناد و مدارک، مشاهده، ته?ه نقشه، عکس و…جمع آوری م? شود. ا?ن ابزار شامل بازد?دهای م?دان?، سا?ت های ا?نترنت? و تصاو?ر ماهواره ای در جهت تحل?ل م? باشد.
1-9- روش تجز?ه و تحل?ل اط?عات
در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از اطلاعات و منابع موجود در زمینه موزه و فرآیندهای طراحی موزه‌های موجود در جهان به بررسی کلی موزه می‌پردازیم. و پس از آن بافت همدان را از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی بررسی خواهیم کرد. و پس از آن با توجه به این موارد، به برنامه ریزی برای طراحی موزه هنرهای معاصر در بافت معاصر شهر همدان خواهیم پرداخت و در آخر طرح نهایی این موزه را مشاهده خواهیم کرد.