ردولتی رادر پی داشته که منجر به افزایش هزینه تمام شده کالاها می شود(مشائل هوگس،2006) .
مدیریت وکنترل موجودی یکی از ابعادمدیریت زنجیره تامین است که می تواندنقش مهمی در ایجاد هماهنگی در بین اعضای زنجیره تامین ایفاکند در زنجیره تامین سنتی هر یک از اعضا،خود مسول تصمیم گیری های مربوط به مدیریت موجودی خود می باشند.علت بوجودآمدن چنین ساختاری برای زنجیره تامین سنتی تمایل شرکت ها به تحت کنترل داشتن دارایی های خود و هزینه زیاد توزیع اطلاعات درسطح وسیع تادهه های اخیر است حلقه های زنجیر تامین سنتی تنها اطلاعات مربوط به حلقه بعدی در زنجیره (یعنی مشتریان بلافصلشان)رادراختیار دارندواز اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان نهایی زنجیره بی نصیب هستند چنین عدم شفافیتی در مورد تقاضای واقعی موجب بوجود آمدن مشکلات متعددی در زنجیره تامین خواهد شد (دیسنی،2003 ) درسالهای اخیر رویکردهای جدیدی در زمینه موجودی درزنجیره تامین بوجود آمده اند که ایده اصلی آنها انتقال مسئولیت تصمیم گیری های حیطه مدیریت موجودی هر حلقه به حلقه بالاتر است در این رویکردها هر عضو زنجیره اطلاعات مربوط به تقاضارادر اختیار عضو بالادست قرارداده و تصمیمات مربوط به سطح موجودی خودرابه اوواگذار کند در این تعویض مسو لیت در بیشتر موارد عضو با لادست موجودی را نگهداری کرده وریسک عدم قطعیت تقاضارا می پذیرد(لی،2005).
باگذشت زمان شرکتها کم کم درک نمودند که هزینه های مازاد موجودی غیر ضرور در هر کجای زنجیره تامین ذخیره شوند خواه شرکت نسبت به آن مسئولیت مستقیم داشته باشدیانه باز هم بر هزینه های پایین خطی شرکت تاثیرگذاراست امروزه موجودی نگهداری شده در هر یک از حلقه های زنجیره تامین با یکدیگر مرتبط در نظر گرفته می شوند بنابراین به سطوح نگه داری مواد خام و اجزابادید عناصر مرتبط به هم و به وجود آورنده فرصت برای کاهش هزینه ها نگریسته می شود بوجود آمدن این تغییرات در رویکردهای مربوط به مسئولیت موجودی باعث شده است که روش های سنتی برنامه ریزی موجودی کارایی خود را برای بسیاری از شرکت از دست بدهد(نخعی کمال آبای و همکاران،1389)
مدیریت موجودی توسط فروشنده3 یکی از مشهورترین روشهای شراکت برای افزایش راندمان زنجیره عرضه است که اصول آن در اواخردهه 1980پایه ریزی شده است امروزه مدیریت موجودی توسط فروشنده نقش بسیار کلیدی وحساسی رادر زنجیره های عرضه کوچک وبزرگ که دارای ویژگی پاسخگویی سریع به مشتریان می باشند ایفا می کند .دراین شراکت تامین کننده که خود گاهی تولیدکننده ،فروشنده ویایک توزیع کننده است تصمیمات مربوط به کنترل موجودی انبار رابرای مصرف کننده اتخاذ می کند بعبارت دیگر فروشنده خود سطح موجودی انبار خریدار را (یابه صورت فیزیکی ویابه صورت الکترونیکی )کنترل نموده و تصمیمات مربوط به صدور ثبت سفارش ،میزان سفارش ،زمان سفارش ،نحوه حمل و غیره را می گیرد در این تعامل مشتری نظارت بر موجودی انبار خود را رها کرده وحتی در مواقعی مسئولیت کلیه عملیات مالی آن رانیز به تامین کننده واگذار می نماید. و یا اینکه می توان گفت که مدیریت موجودی توسط فروشنده فرایند پیوسته ای است که در آن مسئولیت مدیریت موجودی مشتری به تامین کننده واگذار می شود(شعیفی،کریمی1387).
مدیریت موجودی توسط فروشنده مکانیسمی است که در آن فروشنده /تامین کننده سفارشات خرید را برمبنای اطلاعات تقاضای مشتری صادر می کند باتوجه به این توضیحات شاید بتوان گفت که مدیریت موجودی توسط فروشنده یک عمل جایگزینی باز خوراست ویایک روش انتقال مالکیت موجودی به فروشنده ودر عین حال اطمینان داشتن از جریان هموار مواد(کالا)در هنگام لزوم است.
سعی این پژوهش براین می باشد که موانع برسرراه استقرار مدیریت موجودی توسط فروشنده رادر مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (ستاد) مورد شناسایی ،تجزیه وتحلیل قرارداده وسپس راه کارها و برنامه های لازم رابرای رفع این موانع بکار بندد.

1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده که حدود 83 درصد نفت خام تولیدی کشور رابه خود اختصاص داده است ودر تحقق برنامه های کلان تولید انرژی فسیلی کشور،نقش محوری دارد.حوزه فعالیت این شرکت در پنج استان خوزستان -کهکیلویه وبویر احمد-فارس- بوشهر ولرستان می باشدباتوجه به گستردگی فعالیت و همچنین میزان تولید آن می بایست از نظام تامین وتدارک بسیار قوی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی حجم گسترده عملیات آن باشد که به نظر می رسد روشهای جدیدتر در کنترل موجودی کالا همانند مدیریت موجودی توسط فروشنده4 که خود جزیی ازنظام زنجیره تامین می باشندبه این مهم کمک می نمایند.
همچنین بایدگفت که بسیار از شرکت ها نیز بامشکلات متعددی در حوزه های تامین ،نگهداری ،تخصیص و کنترل موجودی ها دست به گریبانند و به دلیل کمبود یا رسوب موجودی ها هزینه های زیادی را متحمل می شوند براساس برخی از آمارها ،هزینه سالیانه نگهداری مواد در انبار به طور معمول حدود 30درصد از متوسط ارزش موجودی انبار است بنابراین هر میزان صرفه جویی وکاهش هزینه در این بخش به سودآوری سازمان کمک می کند(پرکان ،شیخ زاده ،1386) .

1-4-هدف پژوهش
این تحقیق دارای یک هدف می باشد که عبارتست از :
بررسی موانع استقرار مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات وامور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (ستاد)

1-5- سوالات تحقیق
1-آیا بستر های مناسب سخت افزاری ونرم افزاری برای پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان وجود دارد؟
2-آیا فرهنگ وجوسازمانی حاکم برسازمان امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فراهم می آورد؟
3-آیا قوانین و مقررات موجود در قسمت تدارکات و امور کالا امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده رافراهم می آورد؟
4-آیا سیاست های جاری سازمان امکان به اشتراک گذاری اطلاعات راباسازمانهای خارج از شرکت فراهم می نماید؟
5-آیا سازمان آمادگی استفاده از سیستم های نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را دارد؟
6- آیا اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث سطح ارائه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان خواهد شد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : بسترهای مناسب سخت افزاری ونرم افزاری مناسب برای پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان وجود ندارد.
فرضیه دوم : فرهنگ وجوسازمانی حاکم بر سازمان امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فراهم نمی آورد.
فرضیه سوم: قوانین ومقررات در قسمت تدارکات وامور کالا امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده رافراهم نمی آورد.
فرضیه چهارم: سیاست های جاری سازمان امکان به اشتراک گذاری اطلاعات رابا سازمانهای خارج از شرکت فراهم نمی نماید.
فرضیه پنجم: سازمان آمادگی استفاده از سیستم های نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده راندارد.
فرضیه ششم: اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث افزایش سطح ارائه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالادر سازمان خواهدشد.

7-1- قلمرو تحقیق
زمان انجام این پژوهش سال 1390 و محدوده ی فیزیکی آن سازمان مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد ( اهواز ) می باشد .

8-1- روش انجام تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده زیرا درصدد بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین ، مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی می باشد زیرا تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز می کند.

1-9- تعاریف واژه ها واصطلاحات
تعریف مفهومی
مدیریت موجودی توسط فروشنده
انجمن مدیریت عملیات آمریکامدیریت موجودی توسط فروشنده را این گونه تعریف می کند. ابزاری برای بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین است که در آن تامین کننده به داده های موجودی مشتری دسترسی داشته و مسئولیت حفظ سطح موجودی مورد تقاضای خریدار را بر عهده دارد. این کار با فرآیندی تحقق می پذیرد که در آن تامین مجدد به واسطه مرور منظم وزمان بندی شده موجودی در محل صورت می گیرد. موجودی در محل شمارش شده کالاهای خسارت دیده یا منسوخ از آن حذف می شوند و موجودی تاحد از پی