یگذارد19.
3-عامل دیگر، تجاری شدن فعالیتهای فضایی میباشد20. از جمله این فعالیتها مواردی چون سنجش از راه دور، پخشهای مستقیم رادیویی و تلویزیونی از طریق ماهواره، تحقیق و تولید تجاری در محیط فاقد جاذبه میباشد. در زمینه کاربردهای تجاری میتوان به بخش ارتباطات از راه دور اشاره نمود که خدمات تلفنی ماهوارهای از مهمترین بخشهای این بازار پردرآمد میباشد، خدمات ماهوارهای ثابت چون امکان انتقال تصویر تلفنی، انتقال کابلی، خدمات پهنباند، شبکه تجارت خصوصی، دسترسی اینترنتی، خدمات دورسنج از دیگر موارد درا ین حوزه میباشند. همینطور سنجش از راه دور از کاربردهای دیگر صنعت فضا میباشد که دارای کاربردهای کشاورزی، مهندسی عمران و یافتن معادن است و موضوع اعطای حمایت و