جام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق‌ بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت‌ها تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم‌تر و همگن‌تر است. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران است.
قلمرو موضوعی: یافتن رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌باشد.
قلمرو زمانی: این تحقیق از سال 1386 تا 1391 می‌باشد.

1-7 – خلاصه مراحل پژوهش
1-7-1- جامعه و نمونه آماری
تحقیق حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع همبستگی و رگرسیون داده‌های تابلویی است و دراین پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای و ازکتب و مقاله‌های فارسی و انگلیسی استفاده شده است. و همچنین برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از گزارشهای مالی شرکتهای موجود از طریق بورس اوراق بهادار تهران نیزاستفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه پژوهش، شرکتها باید دارای شرایط زیر باشند:
پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
جزو شرکتهای مالی )مثل بانکها ، موسسات بیمه( و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.
برای سالهای بین 1386 الی 1391
بعد از اعمال محدودیت‌های موجود، در نهایت تعداد 114 شرکت برای هر سال و مجموعاً 450 سال‌-شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیده‌اند.

1-7-2 معرفی الگو و روش کار
نمونه انتخابی در این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهند بود که پایان سال مالی آن‌ها 29/12 می‌باشد. متغیرهای مستقل برای شرکت‌های نمونه محاسبه و در مدل رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق برای آزمون فرضیات اول و دوم از مدل رگرسیون زیر استفاده می‌شود.
برای انجام فرضیه از مدل زیر استفاده می‌کنیم:
Total Audit Fees i,t = ?0 + ?1 INSH i,t + ? 2 OWNBH i,t + ?3 SIZE i,t + ?4LEV i.t + ? 5 ROAi,t + ?6 BIGN i,t + ? i,t

1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها
Total Audit Fees: حق الزحمه حسابرسی را نشان می‌دهد.
: INSH تمرکزمالکیت نهادی.
OWNBH : تمرکز مالکیت هیأت مدیره
SIZE: اندازه شرکت لگاریتم طبیعی مجموع کل داراییهای شرکت را نشان می‌دهد.
ROA : بازده داراییها را نشان میدهد.
LEV :اهرم مالی از تقسیم کل بدهیهای شرکت بر کل داراییهای شرکت به دست می‌آید.
BIGN :یک اگر سازمان حسابرسی شرکت را حسابرسی کرده باشد در غیر این صورت صفراست.
جدول 1-1 نماد متغیر‌های مستقل اصلی
نماد متغیر‌های مستقل اصلیتوضیحاتTotal Audit Fees i,tمبلغ حق‌الزحمه حسابرسی سالانه برای شرکت i در سال t است.INSHitتمرکز مالکیت نهادی شرکت i در سال t، با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن15OWNBH i,tتمرکز مالکیت هیأت مدیره شرکت i در سال t با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن16
جدول 1-2 نماد متغیر‌های کنترلی
نماد متغیر‌های کنترلی توضیحاتSIZEitشاخص اندازه شرکت. (در این تحقیق برای سنجش اندازه شرکت حسابرسی شده، از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سرمایه شرکت i در پایان سال t استفاده گردیده است).LEVitشاخص ریسک. (اهرم مالی شرکت که برابر است با تقسیم بدهی‌های شرکت بر دارایی‌های پایان دوره شرکت i در سال t).ROAitبازده دارایی‌های شرکت i در پایان سال مالی t. که از طریق تقسیم سود و زیان خالص دوره بر مجموع دارایی‌ها حاصل می‌گردد.BIGNیک اگر سازمان حسابرسی شرکت را حسابرسی کرده باشد در غیر این صورت صفراست
1-7-3- روش کمی و آماری
تمرکز مالکیت در این مدل با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه‌گیری می‌شود. شاخص هرفیندال-هیرشمن، یک شاخص اقتصادی بوده که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده می‌گردد.
بدین‌ترتیب که درصد سهم بازار هر یک از عرضه‌کنندگان به توان ? رسیده و سپس با هم جمع می‌شوند. حاصل بین ? تا ? بوده، و هر چقدر به ? نزدیکتر باشد بیانگر تمرکز و در مقابل هر چه به ? نزدیکتر باشد نشان‌دهنده عدم تمرکز خواهد بود. [24]. بدین‌ترتیب برای محاسبه *INSHitدر شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جمع می‌شوند:
INSH=?_(i=1)^n??INS?_i^2
در این رابطه، INSit درصد سهام هر سهامدار نهادی شرکت i را نشان می‌دهد و n تعداد کل سهامداران نهادی شرکت i است.
و همچنین برای محاسبه * OWNBH it نیز در شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان هیأت مدیره به توان 2 رسیده و با هم جمع می‌شوند:
OWNBH =?_(i=1)^n??OWNB?_i^2
در این مدل متغیر وابسته حق‌الزحمه حسابرسی و متغیر‌های وابسته تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، اندازه شرکت، میزان ریسک‌پذیری مشتری (شرکت یا سازمان) و تخصص مالکان هستند.
روش تحقیق بیشتر از نوع کتابخانه‌ای است و با توجه به اسناد موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سعی می‌شود اطلاعات مورد نیاز استخراج شود، ولی در برخی از موارد به دلیل عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات کافی یکسری تحقیقات میدانی صورت گیرد.

1-8 تعریف واژگان
تمرکز مالکیت (سهامداران عمده): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان در خور ملاحظه‌ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. [7].
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است و تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می‌دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [52].
حق‌الزحمه حسابرسی: حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه‌ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرار داد به حسابرس یا موسسه‌ی حسابرسی پرداخت می‌شود. [45].
هیأت مدیره : هیأت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است. بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [42].

1-9 ساختار کلی تحقیق
فصل اول شامل بیان مسأله، اهمیت پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیات پژوهش، حدود پژوهش، اهداف پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش‌شناسی پژوهش، تعریف واژگان و ساختار پژوهش می‌باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش می‌باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، برخی ‌از پژوهش‌های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد در این فصل ابتدا فرضیه‌های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش ‌پژوهش‌ شامل جامعه و نمونه‌ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی ‌پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها بیان شده است. در نهایت مدل‌های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم شامل ارائه یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌باشد. این فصل با ارائه یافته‌های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته‌ها و نتیجه‌گیری می‌پردازد. در خاتمه پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
از اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید، به دنبال بحران‌ها و رسوایی شرکت‌های بزرگی همچون انرون17، ورلدکام18 و دیگر شرکت‌های کوچک‌تر، حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت‌ها مورد اتهام قرار گرفتند. پیامد این رسوایی‌ها، نگرانی‌هایی در خصوص عدم کارایی این موارد بود که می‌توانست منجر به تکرار آن شود. نتیجه آن، تغییرات بنیادین و گسترده در حوزه نظار