ایجاد می شوند. برخی دیگر مانند 2- متیل آزیدیدین سرطانزا تشخیص داده شده اند و مسکالین1 نوعی از مواد مخدر و توهم زاست.
با وجود این بسیاری از آمین ها و مشتقات آن ها دارای اثرات زیستی می باشند. از آن جمله پیرازین (ضد انگل) هیستامین (تنگ کننده رگ ها) و نواکائین (بیهوش کننده) را می توان نام برد طرح (1-1) [1].
طرح (1- 1): ساختمان یک نوع آمین (Mescalin)
1-1-2- خواص فیزیکی و خصلت اسیدی و بازی آمین های آلیفاتیک
آمین های نوع اول و دوم و سوم می توانند بعنوان دهنده یا پذیرنده پیوند هیدروژنی عمل نمایند ولی پیوند هیدروژنی آنها ضعیف تر از الکل ها و آب می باشد و به همین علت آمین ها نقطه ی ذوب و جوش پایین تری نسبت به الکل های هم کربن دارند. مثلا نقطه جوش متیل آمین، 6- درجه و متانول 64 درجه سانتیگراد می باشد. آمین های کوچک با هر نسبتی در آب حل می شوند. آمین ها در مقایسه با الکل، اسیدهای ضعیف تری می باشند ولی با این وجود می توان به کمک بازهای قوی عمل پروتون گیری از آمین ها را انجام داد. خاصیت بازی آمین ها قابل ملاحظه می باشد و آلکیل آمین ها در مقایسه با آریل آمین ها قدرت بازی بیشتری از خودشان می دهند [1].
1-1-3- یک روش تهیه برای آمین های آلیفاتیک
1-1-3-1- تبدیل آلدیمین ها یا کت آمین ها به آمین های مناسب
در این روش این امکان وجود دارد که از الدیمین ها یا کت آمین ها در دمای بالا و بدون وجود رطوبت به آمین های مناسب برای واکنش (حاوی هیدروژن قابل جدا شدن) دسترسی پیدا کرد طرح (1-2 ) [2].
طرح (1-2): تبدیل آلدیمین ها یا کت آمین ها به آمین های مناسب
1-1-3-2- واکنش های شیمیایی آمین های آلیفاتیک
آمونیاک و آمین های آلیفاتیک در نقش بازهای قوی، هسته خواه قوی و همچنین بعنوان اسید ضعیف در واکنش های گوناگون شرکت می کنند ساده ترین واکنش آمین ها، پروتون دار شدن آن هاست که به نمک مربوطه منجر می شود. به همین علت معمولاً از آمین ها جهت جذب اسیدهای آزاد شده در فعل و انفعالات شیمیایی استفاده می شود [3].
1-1-3-3- نحوه ی تشکیل آلدیمین وکت ایمین از ایزوفورن دی آمین
این واکنش، واکنش آمین ها با ترکیبات کربونیل دار می باشد که آمین به عنوان یک نوکلئونیل به کربن گروه کربنیل حمله می کند در مرحله ی بعد با حذف یک مولکول آب ایمین یا انامین مربوطه تشکیل می شود طرح (1-3) [4].
(1)LPDA2
طرح (1-3): نحوه ی تشکیل آلدیمین وکت آمین از ایزوفورون دی آمین
1-2- ساختار آزیریدین ها
یک ترکیب شیمیایی است که شکل ظاهری این ترکیب مایع روغنی بی رنگ است. آزیریدین ها اولین بار توسط گابریل در سال 1888 سنتز شدند طرحهای (1-4) ، (1-5) ، (1-6) ،(1-7) و (1-8) [5].
طرح (1-4): ساختار آزیریدین
(3) (2)
Mitomycin A : R1= oMe, R2 = Me , R3 = H
Mitomycin B : R1 = oMe , R2 = He R3 = Me
Mitomycin A : R1 = NH2, R2 = Me , R3 = H
Porfiromycin = R1 = NH2 , R2 = Me , R3 = Me
طرح (1-5): ساختار آزیریدین های طبیعی بیولوژیک فعا
(4)
طرح (1-6): آزینومیسین های بیولوژیکی فعال
طرح (1-7): آزیریدین های سنتزی بیولوژیکی فعال
طرح (1-8): ساختار بلوری مشتقی از آزیریدین
1-2-1- خصوصیات آزیریدین ها
نام آیوپاک آن: aziridine
چگالی: 10 و 832 کیلوگرم بر مترمکعب
نقطه جوش: C?56
نقطه ذوب: C? 9/77-
نام های دیگر: Azacylopropane
Ethylene inine
شناساگر
CAS4-56-151
کم اسپایدر 8682
شماره E1NECS9-793-205
KeGG11687C
ChEBI30969: CHEBI
ChEMBL540990 CHEMBL
Jmb-3DimagesImage 1
خصوصیات:
فرمول مولکولی: N5H2C
جرم مولکولی:07، 43 1-Mol
شکل ظاهری[1] Cleat Coloress Oily liquid
چگالی 8321/8 [2] C?20 g/Ml
دمای ذوب 2/108- ، K3/195، C?9/77 –
دمای جوش F? 133، ?K329 ، ?C56
محلول در آب Miscble aH Proportion
خطرات:
دمای اشتعال ?C 11-
ترکیبات مرتبط:
1-مرتبط با Heterocycles
2-بوربیران
3-اتیل اکساید
4-تیرن
]تمام داده ها مربوط به شرایط استاندارد در ?C25 و Kpa100 است.[
1-3- سنتز آزیریدین ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-3-1- سنتز آزیریدین از یک آلکیل آمین با وینیل سلنونز 3
یک آلکیل آمین (5) با وینیل سلنونز(6) در حضور تولوئن یا آب واکنش می دهد و ترکیب آزیریدین (7) را تولید می کند طرح (1-5) [6].
= Alkyl , Cyclo =H , Cyclo
طرح (1-9): سنتز آزیریدین از یک آلکیل آمین با وینیل سلنونز
1-3-2- لیتیم دار کردن آزیریدین
1- متیل آزیریدین بوران4 با S-Buli واکنش داده و آزیریدین را لیتیم دار کرده و باعث تولید ترکیب (8) شده است طرح (1-10)[7].
طرح (1-10): لیتم دار کردن آزیریدین
1-3-3- سنتز سیس آزیریدین آریل کربوکسیلات
در این واکنش یک آلدهید با یک آمین آروماتیک با اتیل دیازواکتت (Etyl diazoactate) در 2 مول [Bmim] PF , Bi (OTF) در دمای اتاق به مدت 2 تا 5/3 ساعت منجر به تشکیل ترکیب سیس آریل کربوکسیلات آزیریدین با بازده بالا می شود طرح (1-11) و (1-12) [6].
طرح (1-11): سنتز سیس آریل آزیریدین کربوکسیلات
طرح (1-12): مکانیسم سنتز سیس آریل آزیریدین کربوکسیلات
1-3-4- سنتز 3- آلکیل ,-N- P- توسیل – آزیریدین -2- کتون
در این واکنش – استر غیر اشباع (9) با NP- توسیل آزیریدین در مجاورت Cuotf و C6H6 و CH3CN در دمای صفر درجه سانتی گراد به مدت یازده ساعت منجر به تولید ترکیب (10) شده است طرح (1-13) [9].
طرح (1-13): سنتز آنتی 3- آلکیل-N-P- توسیل -آزیریدین -2- کتون
1-3-5- سنتز 3- آریل,N-P- توسیل – آزیریدین – 2- کتون
یک کتون با NP- توسیل آزیریدین در شرایط دمای صفر درجه ی سانتی گراد به مدت یازده ساعت در مجاورت Cuotf و C6H6 و CH3CN منجر به تولید ترکیب(11) شده است طرح (1-14) [10].
طرح (1-14): سنتز 3-آریل -N- P- توسیل -آزیریدین – 2- کربوکسیلات
1-3-6- سنتز آزیریدین از یک آلکن
یک آلکن در Choloramine-Tبه عنوان منبع نیتروژن و کاتالیزور Iodine در دمای اتاق منجر به تولید ترکیب (12) شده است طرح (15-1) [11].
طرح (1-15): سنتز یک آزیریدین از یک آلکن
1-4- کاربردهای آزیریدین ها
1-4-1- آزیریدین ها در دفع حشرات:
کاربرد برخی اشعه ها و مواد برای سترون کردن حشرات یا مبارزه اتوسید5 می باشد. منظور از سترون کردن این است که حشرات را با اشعه ایکس عقیم می کنند و در موقع جفت گیری، لارو یا کرم بوجود نمی آید. آزیریدین این عمل را در طبیعت بدون استفاده از اشعه ایکس انجام می دهد. در سال 1963 این شیوه مبارزه باعث نابودی کامل مگس خربزه در یکی از جزایر اقیانوس کبیر شد[6].
1-4-2- آزیریدین ها به عنوان تثبیت کننده دی اکسید کربن روی پلیمرها
تثبیت دی اکسید کربن روی یک ترکیب آلی فرآیندی مهم برای استفاده موثر از منابع کربنی و رفع مشکلات زیست محیطی است. دی اکسید کربن می تواند به راحتی وارد حلقه اکسیرانی ترکیبات اپوکسی دار شده و کربنات حلقوی تشکیل دهد یا این که با سایر ترکیبات از جمله توسیل آزیریدین واکنش دهد و ترکیبات پورتانی حلقوی ایجاد کند. این واکنش به طور کلی با استفاده از کاتالیزورهایی مانند نمک چهارتایی آمونیوم و نمک های فلزات قلیایی به شکل کمی و در فشار محیط قابل اجرا است طرح (1-16). [13]
طرح (1-16): واکنش دی اکسید کربن با N- توسیل آزیریدین در حضور لیتیم برمید
1-5- ساختار کتوآزیریدین ها
طرح (1-17): ساختاری از کتوآزیریدین
1-5-1- کتوآزیریدین ها به عنوان عوامل فوتوکرومیک
کالیکس [4] پیرول (13) از واکنش پیرول با استن در حضور اتانول و پاراتولوئن سولفوریک اسید سنتز شد. ماده حاصل از طریق معرف ویلزمایر و با انجام جانشین الکترون دو متی فرمیل دار شده و با کتوآزیریدین در شرایط بدون حلال و در حضور استات آمونیوم واکنش داده شد. بدین ترتیب ترکیب فتوکرومیک مورد نظر سنتز شده و خواص فتوکرومیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب سنتز شده دارای رفتار فتوکرومیکی در دو حالت محلول و جامد است طرح (1-18) و (1-19) و نمودار (1-1) [13].
طرح (1-18): مسیر سنتزی ترکیب فتوکرومیک کالیکس پیرول
طرح (1-19): فرآیند فتوکرومیکی بی سیکلیک آزیریدین متصل شده به بخش کالیکس پیرول
در این پژوهش ترکیب فتوکرومیک جدید دارای بخش کالیکس [4] پیرول با