یی…………………………………………………77
8 – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی……………………………………………………………..79
9 – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی …………………………………………………………….80

بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه………………………………………………………………..80
بند دوم-حق غنیمت گیری……………………………………………………………………………………………………..81
گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا…………………………….82
بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن…………………………………………………………….82
بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه………………………………………………….82
1 -2 – کشتی های تجاری دشمن………………………………………………………………………………………82
2 -2 – محموله کشتی های تجاری دشمن……………………………………………………………………………85
3 – 2 – خدمه کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..87
4-2- مسافران کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..88
بند سوم -کشتی های بیمارستانی……………………………………………………………………………………..88
1 – 3 -علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ……………………………………………………………..89
2 – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی……………………………………………………………………………………90
3 – 3 -کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی……………………………………91
4 – 3 -قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی …………………………………………………………91
بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت………………………………………………………………………………….92
1 – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان……………………………………………………….92
2 – 4 -کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی……………………….92
3 – 4-کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه…………………………………. 93
4 – 4 – کشتیهای کارتل …………………………………………………………………………………………………94
بند پنجم -سایر اهداف مورد حمایت ……………………………………………………………………………94
بند ششم-سایر اهداف زمینی…………………………………………………………………………………………95

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………..97

گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………….98
بند اول -حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………………………………..98
1 – 1 -مصونیت قلمرو دریایی…………………………………………………………………………………………98
1 – 2-آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها…………………………………98
1 – 3-اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم………………………………………………………..99
1 – 4-اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر……………………………..100

بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی……………………………………………………………….101
2 – 1 -منع مداخله مستقیم در مخاصمات…………………………………………………………………………101
2 – 2 -منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان…………………………………………………………….101
2 – 3 -منع حمل و نقل قاچاق جنگی……………………………………………………………………………..102
2 – 4 -منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان…………………………………………………………………102
2 – 5 -ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ …………………………………………………….103

گفتار دوم -حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی……………………………………………….103
بند اول -حقوق کشورهای متخاصم………………………………………………………………………………………103
3 – 1 -حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف………………………………………………103
3 – 2 -بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف………………………………………………….104
بند دوم -تکالیف کشورهای متخاصم ……………………………………………………………………………………106
4-1 -منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف………………………………………………………………………106
4 – 2 -منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم……………………………………………………………………..106

گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی………………………………………………………………….107
بند اول-آتش بس و متارکه جنگ………………………………………………………………………………………….107
5 – 1 -حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه………………………………………………………………………..111
بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی……………………………………………………………..112
بند سوم-تصمیم به صلح……………………………………………………………………………………………………..113
گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای…………………………………………………………………………………………………………………………..114
بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل…………………………………………………114
1-1 ضمانت اجرای اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..114
2-1-ضمانت اجرای سیاسی …………………………………………………………………………………………….114
3-1 افکار عمومی جهانی …………………………………………………………………………………………………114
بند دوم – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد……………………………………………………………………………115
2-1- تدابیر انضباطی……………………………………………………………………………………………………….116
2 -2- تدابیر توصیه ای