کرد.
5-4) پیشنهادهای پژوهشی
1- اجرای تحقیق مشابه و کامل‌تر بین ورزشکاران در سطوح ملی، باشگاهی و ورزشکاران تفریحی
2- بررسی ارتباط انگیزه ورزشی ورزشکاران باجنبه‌هایی ازشخصیت
3- بررسی میزان انگیزش درونی و بیرونی ورزشکاران
4- بررسی ارتباط انگیزه های استفاده کنندگان از مکان های مختلف ورزشی
5- بررسی دقیق انگیزه های شرکت در ورزش همگانی در گروه های مختلف شغلی
6- پیشنهاد می شود مطالعه تطبیقی بین انگیزه ورزشکاران شرکت کننده در ورزش همگانی و قهرمانی ایران با چند کشور منتخب صورت گیرد.

5-5) پیشنهادهای کاربردی
1- مربیان با توجه انگیزه های متفاوت قهرمانی و همگانی، برنامه های تمرینی و رقابتی خود را تنظیم کنند.
2- با توجه به انگیزه بالای زنان برای شرکت در ورزش همگانی، پیشنهاد می شود از طراحی محیط های لازم ،ایجاد مشوق ها و تبلیغات لازم برای توسعه فرهنگ ورزشی در خانواده از طریق مشارکت زن – شوهر یا مادر – دختر و غیره استفاده گردد.
1- Motivation
1- Malete & Feltz, 2001
3 . Owerth & Satten, 1988
4 . Sharp Shire. J, 1997
1. Malete & Feltz, 2001
5 . Braathen & Svebak, 1992
6 . Kilpatrik M et al, 2005
7 . Perdersen, 2002
8 . Body -related motivation
9 . Maltby, 2001
10 . Bowman, M. et al, 2001
11 . Kelt, and et al 2oo4
12 . Owerth & Satten, 1988
13 . Thompson, 1989
1- Gernigon & Bars
15 . Chen w, 1998
16 . Braathen & Svebak, 1992
17 . Quarterman, 1996
18 . Self- efficacy
19 . Smith, 2002
20 . Kilpatrik M et al, 2005
21 . Smith B L. et al 1998
22 . Bowman, M. et al, 2001
—————