زیستی و عوامل عینی، سطحی ترین جنبه کیفیت زندگی اند که مرتبط با توانایی سازگاری فرد با فرهنگی است که در آن زندگی می کند، رضایتمندی از زندگی و تحقق نیازها، تا اندازه یی با جنبه های عمیق تر در ارتباط هستند. یعنی آیا بین چیزی که از زندگی می خواهیم و چیزی که زندگی به ما می دهد هماهنگی وجود دارد؟ خوشبختی و درک پتانسیل های زندگی37، شامل وجود و اصالتمان بعنوان یک فرد می باشد. ارزشمند بودن در زندگی و نظم و هماهنگی در سیستم اطلاعات بیولوژیکی، با درونی ترین هستی انسان سروکار دارد. یک هسته ی انتزاعی وجود دارد که وصف ناپذیر و غیر قابل اندازه گیری باقی مانده است. این عامل هستی گرایانه عوامل ذهنی و عینی را به هم پیوند می دهد (ونتگوت، مریک و اندرسن، 2003). شکل2-3 بیانگر این نظریه است.