تقل………………………………………………………………………………………………………………….125
4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129
4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133
4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133
4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134
4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136
4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149
4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161
4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………???
فصل پنجم :نتیجه گیری
5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..???
5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….???
5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….???
5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….???
5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….???
????????فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….???
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………???
فهرست جداول
جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98
جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99
جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100
جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101
جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102
جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105
جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111
جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114
جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115
جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116
جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117
جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118
جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118
جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120
جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121
جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122
جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123
جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123
جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124
جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125
جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126
جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126
جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127
جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127
جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128?
جدول4-19. توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129?
جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130
جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131
جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133
جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134
جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137
جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137
جدول4-26. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138
جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت برحسب اعتبار