ای اصلاح روش های تولید …………….. 128
4 ـ 1 ـ 2 ـ 32 تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری شهر محلات از نظر تولید
ـ کنندگان و گلکاران …………………………………………………………………………………… 129
4 ـ 1 ـ 2 ـ 33 تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر اشتغالزائی از نظر گلکاران …………. 130
4 ـ 1 ـ 2 ـ 34 مسائل و تنگناهای تولید گل و گیاهان زینتی از نظر کارشناسان ، مسئولین
ومتخصصین ……………………………………………………………………………………………. 131
4 ـ 3 جاذبه های گردشگری شهر محلات ………………………………………………………. 132
4 ـ 3 ـ 1 جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………….. 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 1 پارک سرچشمه ……………………………………………………………………….. 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 2 مجتمع گلخانه ایی شهر محلات …………………………………………………… 135
4 ـ 3 ـ 1 ـ 3 آبگرم محلات …………………………………………………………………………. 136
4 ـ 3 ـ 1 ـ 4 کوچه باغ پولگان ……………………………………………………………………… 138
4 ـ 3 ـ 1 ـ 5 چنار 1150 ساله ………………………………………………………………………. 139
4 ـ 3 ـ 1 ـ 6 باغ های پرورش گل …………………………………………………………………. 140
4 ـ 3 ـ 1 ـ 7 باغ لاله ها …………………………………………………………………………… 141
4 ـ 3 ـ 2 آثار باستانی …………………………………………………………………………………… 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………… 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 قلعه جمشیدی ………………………………………………………………………….. 145
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 اتشکده باستانی خورهه ……………………………………………………………….. 146
فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارئه راهکارها
عنوان صفحه
5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 150
5 ـ 2 آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 150
5 ـ 2 ـ 1 آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 150
5 ـ 2 ـ 2 آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 151
5 ـ 3 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 152
5 ـ 4 ارائه پیشنهادات و ارائه راهکارها …………………………………………………………………. 153
5 ـ 5 منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. 155
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………. 159
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول( 3 ـ 1 ): مشخصات ایستگاه سینوپتیک خمین…58
جدول( 3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ایستاه سینوپتیک ………………………………..58
جدول (3 ـ 3) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک … 59
جدول( 3-4) : مجموع 5 ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( 2005 ـ 2001 )…60
جدول(3-5): حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )..61
جدول (3-6): حداقل رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )…62
جدول(3 ـ 7) : تعداد جمعیت شهرستان محلات به تفکیک ..68
جدول (3 ـ 8 ): تعداد و بعد خانوار در شهرستان محلات.69
جدول (3 ـ 9) : وضعیت سواد شهر محلات71
جدول (4-1) : مشخصات جامعه آماری بر اساس جنس افراد پاسخگو74
جدول (4-2) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو76
جدول (4-3) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو77
جدول (4-4) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو78
جدول (4-5) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر79
جدول (4-6) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه ها در تصمیم گردشگران80
جدول (4-7) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر81
جدول (4-8) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر82
جدول (4-9) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر83
جدول (4-10) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران85
جدول (4-11) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری87
جدول (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه88
جدول (4-13) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات89
جدول (4-14) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی90
جدول (4-15) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات91
جدول (4-16) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی92
جدول (4-17) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات93
جدول (4-18) : میزان سواد تولیدکنندگان94
جدول (4-19) مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه95
جدول (4-20) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه96
جدول (4-21) : میزان سابقه تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه97
جدول (4-22) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی98
جدول (4-23) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه99
جدول (4-24) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی100
جدول (5-25) : زمان صادرات محصول گل و گیاه101
جدول (4-26) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی102
جدول (4-27) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها103
جدول (4-28) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها103
جدول (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی104
جدول (4-30) :تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه105
جدول (4-31) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی106
جدول (4-32) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه107
جدول (4-33) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل108
جدول (4-34) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه109
جدول (4-35) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر110
جدول (4-36) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان111
جدول (4-37) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی112
جدول (4-38) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه113
جدول (4-39) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان114
جدول (4-40) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه115
جدول (4-41) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور116
جدول (4-42) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد117
جدول (4-43) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول118
جدول (4-44) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی119
جدول (4-45) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول120
جدول (4-46) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین121
جدول (4-47) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب 122
جدول (4-48) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان123
جدول (4-49) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه124
جدول (4-50) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب 125
جدول (4-51) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی126
جدول (4-52) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه127
جدول (4-53) : میزان توان مالی