حقیق145
5-2-1- یافته های اصلی تحقیق145
5-2-2- یافته های جانبی تحقیق146
5-3- محدودیت های تحقیق147
5-4- پیشنهادها147
5-4-1- پیشنهادهای اصلی147
5-4- 2- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی148
فهرست منابع فارسی149
فهرست منابع انگلیسی152
ضمائم155
چکیده انگلیسی158
صفحه عنوان به زبان انگلیسی160

فهرست جدول ها
عنوانشماره صفحه
جدول 2-1- نقش های کارآفرینان از دید برخی اقتصاددآنان59
جدول2-2- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از دید برخی از محققین علوم رفتاری60
جدول 2-3- جدول تغییرات مورد انتظار در موسسات خصوصی شده با توجه به کارآفرینی75
جدول 3-1- طیف لیکرت86
جدول 3-2- سوالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق86
جدول 3-3- مدل ترسیمی تحقیق89
جدول 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان93
جدول 4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان94
جدول 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان95
جدول 4-4- جدول مرتب شده تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس96
جدول 4-5- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان98
جدول 4-6- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای رفتاری کارآفرینان99
جدول 4-7- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه آموزشهای فنی و حرفه ای کارآفرینان100
جدول 4-8- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه مهارت های کارآفرینان101
جدول 4-9- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای کسب و کار کارآفرینان102
جدول 4-10- آمار توصیفی مربوط به سوال 1103
جدول 4-11- آمار توصیفی مربوط به سوال2 104
جدول 4-12- آمار توصیفی مربوط به سوال 3105
جدول 4-13- آمار توصیفی مربوط به سوال 4106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-14- آمار توصیفی مربوط به سوال 5107
جدول 4-15- آمار توصیفی مربوط به سوال 6108
جدول 4-16- آمار توصیفی مربوط به سوال 7109
جدول 4-17- آمار توصیفی مربوط به سوال 8110
جدول 4-18- آمار توصیفی مربوط به سوال 9111
جدول 4-19- آمار توصیفی مربوط به سوال 10112
جدول 4-20- آمار توصیفی مربوط به سوال 11113
جدول 4-21- آمار توصیفی مربوط به سوال 12. 114
جدول 4-22- آمار توصیفی مربوط به سوال 13115
جدول 4-23- آمار توصیفی مربوط به سوال 14116
جدول 4-24- آمار توصیفی مربوط به سوال 15117
جدول 4-25- آمار توصیفی مربوط به سوال 16118
جدول 4-26- آمار توصیفی مربوط به سوال 17119
جدول 4-27- آمار توصیفی مربوط به سوال 18120
جدول 4-28- آمار توصیفی مربوط به سوال 19121
جدول 4-29- آمار توصیفی مربوط به سوال 20122
جدول 4-30- آمار توصیفی مربوط به سوال 21123
جدول 4-31- آمار توصیفی مربوط به سوال 22124
جدول 4-32- آمار توصیفی مربوط به سوال 23125
جدول 4-33- آمار توصیفی مربوط به سوال 24126
جدول 4-34- آمار توصیفی مربوط به سوال 25127
جدول 4-35- آمار توصیفی مربوط به سوال 26128
جدول 4-36- آمار توصیفی مربوط به سوال 27129
جدول 4-37- آمار توصیفی مربوط به سوال 28130
جدول 4-38- آمار توصیفی مربوط به سوال 29131
جدول 4-39- آمار توصیفی مربوط به سوال 30132
جدول 4-40- فرضیه اول تحقیق133
جدول 4-41- فرضیه دوم تحقیق133
جدول 4-42- فرضیه سوم تحقیق134
جدول 4-43- فرضیه چهارم تحقیق134
جدول 4-44- فرضیه پنجم تحقیق135
جدول 4-45- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس جنسیت136
جدول 4-46- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس سن137
جدول4-47- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس تحصیلات138
جدول4-48- رتبه بندی سوالات تحقیق139

فهرست اشکال و نمودارها
عنوانشماره صفحه
نمودار 2-1- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای30
نمودار 2-2- نمودار فرایند کارآفرینی46
نمودار 2-3- ویژگی های کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت61
نمودار2-4- مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کار78
نمودار 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان93
نمودار 4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان94
نمودار 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان95
نمودار 4-4- نمودار کفایت نمونه گیری KMO97
نمودار 4-5- آمار توصیفی مربوط به سوال 1103
نمودار 4-6- آمار توصیفی مربوط به سوال2104
نمودار 4-7- آمار توصیفی مربوط به سوال 3105
نمودار 4-8- آمار توصیفی مربوط به سوال 4106
نمودار 4-9- آمار توصیفی مربوط به سوال 5107
نمودار 4-10- آمار توصیفی مربوط به سوال 6108
نمودار 4-11- آمار توصیفی مربوط به سوال 7109
نمودار 4-12- آمار توصیفی مربوط به سوال 8110
نمودار 4-13- آمار توصیفی مربوط به سوال 9111
نمودار 4-14- آمار توصیفی مربوط به سوال 10112
نمودار 4-15- آمار توصیفی مربوط به سوال 11113
نمودار 4-16- آمار توصیفی مربوط به سوال 12114
نمودار 4-17- آمار توصیفی مربوط به سوال 13115
نمودار 4-18- آمار توصیفی مربوط به سوال 14116
نمودار 4-19- آمار توصیفی مربوط به سوال 15117
نمودار 4-20- آمار توصیفی مربوط به سوال 16118
نمودار 4-21- آمار توصیفی مربوط به سوال 17119
نمودار 4-22- آمار توصیفی مربوط به سوال 18120
نمودار 4-23- آمار توصیفی مربوط به سوال 19121
نمودار 4-24- آمار توصیفی مربوط به سوال 20122
نمودار 4-25- آمار توصیفی مربوط به سوال 21123
نمودار 4-26- آمار توصیفی مربوط به سوال 22124
نمودار 4-27- آمار توصیفی مربوط به سوال 23125
نمودار 4-28- آمار توصیفی مربوط به سوال 24126
نمودار 4-29- آمار توصیفی مربوط به سوال 25127
نمودار 4-30- آمار توصیفی مربوط به سوال 26128
نمودار 4-31- آمار توصیفی مربوط به سوال 27129
نمودار 4-32- آمار توصیفی مربوط به سوال 28130
نمودار 4-33- آمار توصیفی مربوط به سوال 29131
نمودار 4-34- آمار توصیفی مربوط به سوال 30132
نمودار 4-35- نمودار رتبه بندی سوالات تحقیق139
شکل 4-1- مدل ترسیمی نهایی تحقیق140

چکیده:
امروزه عصر منابع طبیعی , جای خود را به عصر دانش , فناوری , کارآفرینی و نوآوری داده است, بر این اساس به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های ناشی از عوامل مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد , به گونه ای که یکی از پایه ها و بنیان های توسعه کارآفرینی کارآفرینان می باشند , افرادی که با اتکاء به توان ذهنی , بکارگیری نوآوری به همراه پذیرش ریسک معقول, شجاعت, قاطعیت و مسئولیت پذیری زمینه اعتلای جامعه , رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور خویش را فراهم می نمایند. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان می باشد, هدف مذکور به وسیله متغیرهایی نظیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان, ویژگیهای رفتاری کارآفرینان, آموزش های فنی وحرفه ای , مهارت های فنی و حرفه ای , کسب و کار جدید , به عنوان سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را آموزش دیدگان مهارتهای مختلف سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان تشکیل می دهد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
در این تحقیق از آزمون t تک نمونه, جهت تایید یا رد هر یک از سوالات تحقیق , از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک عامله برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین سوالات تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی , از آزمون توکی جهت مقایسه زوجی متغیرها بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی, و در نهایت از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت متغیرهای مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در توسعه کارآفرینی موثر بوده است, نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور و مدیران سازمآنها