د که از منظر طراحان آن، بافت قدیمی‌و تاریخی محدوده میدان امام خمینی در سالهای اخیر با افزایش عبورمرور وترافیک شدید و افزایش آلودگی، در معرض نابودی و استهلاک قرار گرفته است. این در حالی است که شهر همدان با عنوان پایتخت تاریخ وتمدن ایران شناخته شده و میدان امام خمینی به عنوان شاهراه اصلی شهر، نقش انکارناپذیری در تداوم آن دارد. در همین راستا طرح مذکور، با عنوان پیاده راه شدن خیابان‌های رینگ مرکزی شهر همدان، با اهدافی چون ارتقای کیفی میدان امام، احیای نقش فرهنگی – گردشگری میدان در تلفیق با عناصر و فضاهای ارزشمند پیرامونی، افزایش امنیت گردشگری و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی میدان به تصویب رسید. اهدافی چون آرام سازی ترافیک و از بین بردن گره ترافیکی میدان مرکزی شهر، بر پایه ی اولویت حرکت پیاده و جداسازی و مدیریت حرکت سواره عبوری و مقصدی و در ادامه آن، ایجاد کاربری‌های جاذب جمعیت با توالی و تداوم روزانه و شبانه نیز در همین راستا طراحی شده اند.
در راستای شناخت دقیق و مستند اهداف طرح، به ذکر مهمترین اهداف طبق اسناد و مدارک موجود می‌پردازیم:
1. حفظ و ارتقاء زیبایی و هویت محدوده
2. حفظ و تقویت بستر تاریخی محورها
3. ایجاد محیط شهری فعال و سرزنده
4. ایجاد پایداری زیست محیطی
5. تأمین تحقق پذیری طرح در چارچوب مشارکت اجتماعی و پیش بینی منابع

جدول 1: اهداف و سیاست گذاری‌های طرح پیاده‌راه‌سازی رینگ مرکزی همدان. (منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پیراوش)
اهداف
کلان

اهدافنظام کالبدی طرح
اهداف کلان اهداف خرد سیاست‌ها
1.حفظ و ارتقاء زیبایی و هویت محدوده
1.استفاده از الگوهای معماری موجود در محدوده1.استفاده از قاب بندی‌های موجود در بناهای قدیمی‌
2.الگوبرداری از جزئیات موجود در نماسازی بناهای قدیمی‌

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3.الگوبرداری از تناسبات موجود در نماسازی‌های قدیمی
4.تبعیت از مصالح ورنگ‌های مورد استفاده در بناهای تاریخی 2.تثبیت محصوریت مناسب محورها 1.ایجاد تعادل در ارتفاع ابنیه در دو سمت خیابان
2.تعدیل محصوریت محور با المانهای ارتفاعی در مقیاس حرکت پیاده.
3.تثبیت ارتفاع بناها در دو سمت محورها3.طراحی یکپارچه و هماهنگ
در کل راستای محورها1.ایجاد تعادل در خط آسمان بناها
2.ایجاد هماهنگی در جداره‌ها با ریتم، مصالح، تناسبات و جزئیات همگون
3.طراحی برای شکل، رنگ و محل قرارگیری تابلوها در کل راستای محورها
4.ایجاد هماهنگی در ارتفاع بناهای مجاور
5.طراحی هماهنگ و یکپارچه در عین وجود تنوع برای نمای کلیه بناها با توجه به نوع کاربری.
4. خواناسازی محورها1.تعریف ورودی محورها به صورت شاخص
2.طراحی هوشمند و ویژه برای هریک از محورها در عین هماهنگی.
3.ایجاد و تقویت نشانه‌های شاخص در مقاطع مختلف محورها.
4.تعریف ورودی محلات مسکونی.2. حفظ و تقویت بستر تاریخی محورها1.تقویت نقش عناصر واجد ارزش تاریخی در راستای محورها1.ایجاد نقاط مکث و کانون دید برای ابنیه ارزشمند
2.حفظ تسلط بصری عناصر واجد ارزش در طراحی کالبد محور
3.طراحی نما و جداره‌های محور با تاکید بربناهای ارزشمند و جاذب جمعیت
4.تخصیص کاربری‌های مرتبط با کالبد بناهای ارزشمند و جاذب جمعیت
5.طراحی سیمای زمین به ویژه کفسازی به شکل خاص مقابل بناهای شاخص
2.طراحی و ایجاد تداوم تاریخی1.توجه و تاکید بر بناهای تاریخی متعلق به دوران مختلف و با سبک‌های گوناگون
2.ایجاد تمایز میان ساخت و سازهای جدید وبناهای ارزشمند تاریخی درعین هماهنگی جداره
3. ایجاد محیط شهری فعال و سرزنده
1.ساماندهی اختلاطی از عملکردهای سازگار
1.حذف عملکردهای ناسازگار با ویژگی‌های محورها همچون کارگاه، تعمیرگاه و انبار.
2.تشویق حضور کاربری‌های غیر تجاری همچون خدمات مورد نیاز گردشگری و فرهنگی
3.تشویق حضور کاربری‌های فعال در شب.
4.تقویت حضور کاربری مسکونی در تلفیق با سایر کاربری‌ها جهت تثبیت سرزندگی
5.ممانعت از ایجاد بورس و محیط‌های تک کاربری در طول محورها.
6.ایجاد فعالیت‌ها و کاربری‌های مورد نیاز در قطعات فاقد کاربری و متروکه
2.ایجاد محیط امن برای
حضور در محیط شهری1.ایجاد اماکن نظارت ساکنین و کسبه بر محیط شهری
2.طراحی سیمای زمین و کالبد بناها در طول محور در جهت تامین آسایش در فضای باز.
3.ایجاد مبلمان شهری مناسب برای حضور شهروندان
4.تامین امنیت و ایمنی محور در شب با نورپردازی مناسب
5.تشویق فعالیتهای جاذب حضور مردم در عرصه عمومی‌شهر همچون دستفروشی‌ها، و…
4. پایداری زیست محیطی1.استفاده ازالگوهای معماری بوم ساز
2.توجه به ویژگی‌های اقلیمی‌محدوده در طراحی‌ها1.توجه به ویژگی‌های اقلیمی‌در طراحی احجام و جداره‌ها
2.استفاده از پوشش گیاهی مناسب با اقلیم.
3.تامین سایه و کنترل باد با طراحی مبلمان شهری مناسب.

3.حذف عوامل آلوده کننده محیطی1.ساماندهی و لایروبی مسیرهای دفع آب‌های سطحی
2.حذف کاربری‌های آلوده کننده محیط (تعمیرگاه‌ها).
3.بازسازی بناهای مخروبه
4.فعال سازی بناهای متروکه و فاقد فعالیت5.تامین تحقق پذیری طرح در چارچوب مشارکت اجتماعی و پیش بینی منابع مالی1.ایجاد شرایط مشارکت فعال مردم در روند اجرای طرح 1.توجه به پیشنهادات و نظرات مردم در طراحی
2.اجرای پروژه‌های موضعی تاثیرگذار جهت جلب تمایل و انگیزه
3.ایجاد مکانیزم‌های تشویقی برای ایجاد جاذبه و تمایل در مردم2. ایجاد منابع مالی و اعتباری جهت افزایش تحقق پذیری طرح 1.رعایت ملاحضات اقتصادی و توان مالی مردم
2.پیش بینی وام‌های متنوع برای بازسازی و مرمت جداره
3.تامین اعتبار در سازمان مجری و برقراری تراز مالی