اجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک
1-3-2- اهداف ویژه
1.میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک تعیین گردد.
2. میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک تعیین گردد.
3.مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیرمبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک تعیین گردد.
4.ارتباط میان میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی با مدت زمان ابتلا به یبوست عملکردی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک مبتلا تعیین گردد.
1-3-3- اهداف کاربردی
در صورت مشاهده ارتباط معنی‌دار بین اختلالات اضطرابی و یبوست عملکردی می توان با مداختلات مناسب روانپزشکی به بهبود و پاسخ به درمان مناسب تر یبوست در کودکان مبتلا به هر دو اختلال کمک کرد.
1-4- سوالات و فرضیات
1. میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک چقدر است؟
2. میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک چقدر است؟
3. بین میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی و کودکان غیرمبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک تفاوتی وجود ندارد.
4.بین میزان شیوع انواع اختلالات اضطرابی با مدت زمان ابتلا به یبوست عملکردی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک ارتباطی وجود ندارد.
1-5- تعریف واژه
یبوست عملکردی: یبوست عملکردی یا عادتی اختلالی دفعی است که از دو سالگی به بعد در کودکان دیده می شود و عبارت است از نگه داشتن ارادی مدفوع که در این حالت کودک وضعیت خاصی به خود می گیرد (مثلا پاها را به هم می چسپاند). احتباس ارادی مدفوع در این کودکان سبب افزایش قطر مدفوع و دفع دردناک می شود و این مسئله احتباس مدفوع را تشدید می کند. علل ارگانیک در ابتلا به این اختلال در کودکان نقشی ندارد. در این کودکان حجم زیاد مدفوع در رکتوم سبب نشت مدفوع از مقعد می شود. در توش رکتال این کودکان اسفنکتر مقعد شل است و آمپول رکتوم حاوی مدفوع است. (2).
اختلالات اضطرابی: اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. این اختلالات با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند. براساس DSM-IV-TR اختلالات اضطرابی شامل موارد زیر اند: 1) اختلال پانیک، 2)فوبیا، 3)اضطراب منتشر، 4)اختلال وسواسی-جبری، 5)اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) ( 6 و 7).
فصل دوم
بررسی متون
2-1- مروری بر مطالعات انجام شده
1)Yacob D همکاران در سال 2013 مطالعه ای با هدف بررسی pain-predominant functional gastrointestinal disorders (FGIDs) و یبوست عملکردی در میان 67 فرد 6-18 سال مبتلا به افسردگی و اضطراب در دو گروه (31 نفر از مرکز مراقبت های رفتاری و 36 نفر از مرکز مراقبت های اولیه) انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد که جوانان مورد مطالعه و مبتلا به افسردگی و اضطراب با فراوانی بیشتری مبتلا به pain-predominant FDGIDs هستند، با این حال شیوع یبوست عملکردی بین دو گروه مورد بررسی تفاوت معناداری نداشت (11)
2)Waters AM و همکاران در سال 2013 مطالعه ای با هدف بررسی علایم گوارشی یا symptoms of functionalgastrointestinal disorders (FGID) در کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام دادند. افراد مورد مطالعه کودکان 6 تا 13 ساله با یک یا چند اختلال اضطرابی به عنوان گروه مورد (54 نفر)، و کودکان سالم (51 نفر) به عنوان گروه کنترل بودند. نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به اضطراب با %7/40 FGID (مانند علایم یبوست عملکردی و IBS) بیشتری نسبت به گروه کنترل با %9/5 داشتند. (12)
3)در مطالعه Almog.M و همکارانش نشان داده شده است که هیچ ارتباط ثابت شده‌ای بین علائم گوارشی نظیر اسهال، یبوست، درد شکمی، بی‌اختیاری مدفوع و آلرژی‌های مواد غذایی و مشکلات روانپزشکی در کودکان مانند ADHD وجود ندارد (13).
فصل سوم
مواد و روش کار
3-1- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه و روش نمونه گیری
این مطالعه به روش مورد-شاهدی بر روی 100 کودک مبتلا به یبوست عملکردی و 100 کودک سالم به عنوان گروه کنترل که به شکل سرپایی به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر، اراک، مراجعه کردند، انجام شد. روش انتخاب افراد مورد مطالعه به شکل تصادفی و بر اساس معیار های ورود و خروج مطالعه می باشد. جهت انتخاب گروه کنترل در این مطالعه، از روش همسان سازی استفاده می شود، به طوری که کودکان از نظر سن و جنس در دو گروه همسان سازی می شوند.
با استفاده فرمول زیر تعداد حجم نمونه برای هر گروه، 100 نفر و به طور کل 200 نفر بر آورد شد.
100 =