ک جنس.. 110جدول3-11- ویژگیهای جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای 65 و 75 و 85 ………….112جدول 3-12- مقایسه ترکیب اشتغال کشور، استان وشهرستان لاهیجان برحسب …………..120جدول 4ـ1- فراوانی جنسیت افراد نمونه ……………………………………………………………..124جدول 4-2 – میزان سن افراد نمونه افراد نمونه ………………………………………………………….125جدول 4-3 – میزان تحصیلات افراد نمونه ………………………………………………………………..126جدول 4-4- توزیع وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در شهر لاهیجان ………………….127جدول 4-5 – توزیع وضعیت هدف از سفر در شهر لاهیجان ……………………………………….128جدول 4-6 – وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر……………………………….129جدول 4-7 – مدت زمان پیدا کردن محل پارک …………………………………………………………130جدول 4-8- میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد نظر…………..132جدول 4-9- میزان رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر..133جدول 4-10- میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان…..134
فهرست جداولعنوانصفحهجدول 4-11- طرح های پارک مطلوب …………………………………………………………………..135جدول 4-12- تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ ……….136جدول 4-13- موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای کاهش… 137جدول 4-14- میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و مشکل………….. 138جدول 4-15- رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی …………………139جدول 4-16- میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی…………140جدول 4-17- میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان ……………….141جدول 4-18 – ارزیابی دسترسی به پارکینگ های عمومی…………………………………………..142جدول 4-19- ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی……………………………………………..143جدول 4-20 – منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان….144جدول 4-21- تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟………………………145جدول 4-22 – کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟…………………….146جدول4-23- نتایج حاصل از پرسشنامه در شهر لاهیجان……………………………………………148جدول5-1- طبقه بندی لایه ی فاصله تا مراکز تجاری……………………………………………….154جدول 5-2- وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی……………………………155جدول 5-3- محاسبه وزن معیارها…………………………………………………………………………..
153فهرست جداولعنوانصفحهجدول5-4- تعیین نسبت توافق ………………………………………………………………………………..156جدول 5-5- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان…………………………………..157جدول 5-6- مقیاس مقایسه دوتایی………………………………………………………………………….169جدول 5-7- شاخص های عدم توافق تصادفی ( RI ) برای ………………………………………..171جدول 5-7- مشخصات پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهیجان……………………………………..175جدول 6-1-آزمون تی تک نمونه ای………………………………………………………………………….178جدول6-2- بررسی سوالات به عنوان نمونه ……………………………………………………………..179جدول 6-3- ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………..180جدول 6-4- همبستگی…………………………………………………………………………………………….181جدول 6-5-آزمون تی تک نمونه ای …………………………………………………………………………181جدول6-7- مشخصات کلی پارکینگ های شهر لاهیجان ……………………………………………..183جدول 6-8- مناسبترین مکانها برای احداث پارکینگ در شهر لاهیجان……………………………184
فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار(3-1): نمودار درجه حرارت شهر لاهیجان با توجه به جدول بالا………………………..90نمودار(3-2 ): درصد بارندگی ماهانه (میلیمتر) در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ……………..92نمودار(3-3): متوسط بارندگی فصلی لاهیجان بر حسب میلیمتر…………………………………..93نمودارآمبروترلیک(3-4):میزان بارندگی درسال1387 درشهرلاهیجان- برگرفته از……………93نمودار (3-5): میانگین ماهانه رطوبت نسبی………………………………………………………………96نمودار(3-7): درصد باسواد در نقاط شهری……………………………………………………………….111نمودار(3-8): درصد باسواد در نقاط روستایی……………………………………………………………111نمودار (4-1): فراوانی افراد نمونه برحسب جنس ……………………………………………………..124نمودار (4-2): فراوانی افراد نمونه برحسب سن…………………………………………………………125نمودار (4-3): فراوانی افراد نمونه برحسب میزان تحصیلات……………………………………….126نمودار (4-4): وضعیت نوع وسیله مورد استفاده در شهر لاهیجان………………………………… 127نمودار (4-5): فراوانی هدف از سفردر لاهیجان ………………………………………………………..129نمودار (4-6): فراوانی وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر……………………………..130نمودار (4-7): فراوانی مدت زمان پیدا کردن محل پارک……………………………………………..131نمودار (4-8): فراوانی میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد….. 132نمودار (4-9): میزان رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر133
فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار (4-10): میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان134نمودار (4-11): فراوانی طرح های پارک مطلوب ………………………………………………………135نمودار (4-12): تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ………136نمودار (4-13): موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای ……….. 138نمودار (4-14): میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و مشکل ………..139نمودار (4-15): میزان رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی………..140نمودار (4-16): میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی………141نمودار (4-17): میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان……………..142نمودار (4-18) میزان رضایت از دسترسی به پارکینگ های عمومی……………………………..143نمودار (4-19): ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی……………………………………………144نمودار (4-20): منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان..145نمودار (4-21): تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟……………………146نمودار (4-22): کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟…………………..147
فهرست اشکالعنوانصفحهشکل(1-1) نقشه محدوده مورد مطالعه در این پژوهش……………………………………………….18شکل(1-2) فلوچارت مطالعات انجام شده در این پژوهش در راستای فرایند