ای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد117
جدول 48-4 خش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه118
جدول 49-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه118
جدول 50-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه119
جدول 51-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه119
جدول 52-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن -فابلیت مقایسه -قابلیت اعتماد )120
جدول 53-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد121
جدول 54-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد121
جدول 55-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه122
جدول 56-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه122
جدول 57-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه123
جدول 58-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه123
جدول 1-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی برهر یک از ویژگیهای کیفی127
جدول 2-5 تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی127
جدول 3-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی127

نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان73
نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان74
نمودار 3-4 توصیف سوال 3باتوجه به نظر پاسخ دهندگان75
نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان78
نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان79
نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان80
نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان81
نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان82
نمودار 11-4 توصیف سوال 11با توجه به نظر پاسخ دهندگان83
نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان84
نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان85
نمودار 14-4 توصیف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان86
نمودار 15-4 توصیف سوال15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان87
نمودار 16-4 توصیف سوال 16باتوجه به نظر پاسخ دهندگان88
نمودار 17-4 توصیف سوال 17باتوجه به نظر پاسخ دهندگان89
نمودار 18-4 توصیف سوال 18باتوجه به نظر پاسخ دهندگان90
نمودار 19-4 توصیف سوال 19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان91
نمودار 20-4 توصیف سوال 20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان92
نمودار 21-4 توصیف سوال 21باتوجه به نظر پاسخ دهندگان93
نمودار 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان94
نمودار 23-4 توصیف سوال 23باتوجه به نظر پاسخ دهندگان95
نمودار 24-4 توصیف سوال 24باتوجه به نظر پاسخ دهندگان96
نمودار 25-4 توصیف سوال 25باتوجه به نظر پاسخ دهندگان97
نمودار 26-4 توصیف سوال 26باتوجه به نظر پاسخ دهندگان98
شکل 1-2 اجزاء فعال یک سیستم اطلاعات12
شکل 2-2 مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت13
شکل 3-2 پردازش بر روی اطلاعات مالی در سیستم اطلاعات حسابداری14
شکل 4-2 تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اطلاعات تصمیم گیری16
شکل 5-2 چرخه حسابداری18
شکل 6-2 سیستم پردازش اطلاعات19
شکل 7-2 سیستمهای اطلاعاتی21
شکل 8-2 مراحل طراحی و اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری24
شکل 9-2 اهداف کلی طراحی یک سیستم28
شکل 10-2 نقش حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری49
شکل 11-2 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری51
شکل 1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار60
چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده1 استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف -اسمیرنوف وآزمون تی -استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده
مقدمه:
اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .
از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد
سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .
از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است .در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .
نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .
دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .
امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .
این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش می یابد .
در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
بخش عمده ای از اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است ، اطلاعات حسابداری است . بیشتر تصمیمات مدیران در تصمیم گیریها ی اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود و حداقل نمودن هزینه