اس خوشه برای مثال شکل (3-5) ………………………………………………………….. 46
شکل 2-21. الگوریتم افرازبندی ابر گراف ………………………………………………………………………………………………… 47
شکل 2-22. الگوریتم فرا خوشه‌بندی ……………………………………………………………………………………………………… 49
شکل2-23. الگوریتم خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر ماتریس همبستگی ……………………………………………………………. 50
شکل2-24. الگوریتم افرازبندی با تکرار ……………………………………………………………………………………………………. 53
شکل2-25. نمایش گراف مجاورت در مراحل کاهش درجه ماتریس و شمارش آن ………………………………………… 54
شکل2-26. مثال روند تغییر توزیع تعداد خوشه …………………………………………………………………………………………. 55
شکل2-27. جریان کار عمومی برای پیاده‌سازی الگوریتم افرازبندی گراف …………………………………………………….. 55
شکل 2-28. گراف تابع در بازه بین صفر و یک ………………………………………………………………………………… 62
شکل 2-29. الگوریتم خوشه‌بندی ترکیبی طیفی مبتنی بر انتخاب بر اساس شباهت ………………………………………… 63
شکل 2-30. مثالی از ماتریس اتصال ………………………………………………………………………………………………………… 66
شکل 2-31. شبه کد خوشه‌بندی ترکیبی انتخابی لی‌مین ……………………………………………………………………………… 68
شکل 2-32. روش ارزیابی خوشهی یک افراز در روش MAX ……………………………………………………………………. 69
شکل 2-33. چهارچوب خوشهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب با استفاده از مجموعه‌ای از خوشه‌های یک افراز …… 71
شکل 2-34. چهارچوب روش بهترین افراز توافقی اعتبارسنجی شده ……………………………………………………………. 72
فصل سوم
شکل3-1. چهارچوب الگوریتم خوشه‌بندی خردمند با استفاده از آستانه‌گیری ………………………………………………… 82
شکل3-?. محاسبه درجه استقلال دو خوشه‌بندی ……………………………………………………………………………………….. 86
شکل3-3. تأثیر عدم تمرکز بر روی پیچیدگی داده ……………………………………………………………………………………… 89
شکل3-3. تأثیر انتخاب افرازها در خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب بر مقدار NMI ارزیابی‌شده …………………… 91
شکل3-4. شبه کد خوشه‌بندی خردمند با استفاده از آستانه‌گیری …………………………………………………………………… 92
شکل3-5. دسته‌بندی الگوریتم‌های خوشه‌بندی ………………………………………………………………………………………….. 94
شکل3-6. کد الگوریتم K-means به زبان استقلال الگوریتم‌ خوشه‌بندی ……………………………………………………….. 98
شکل3-7. تبدیل کد‌های شروع و پایان به گراف ………………………………………………………………………………………. 100
شکل3-8. تبدیل عملگر شرط ساده به گراف …………………………………………………………………………………………… 100
شکل3-9. تبدیل عملگر شرط کامل به گراف …………………………………………………………………………………………… 101
شکل3-10. تبدیل عملگر شرط تو در تو به گراف ……………………………………………………………………………………. 101
شکل3-11. تبدیل عملگر حلقه ساده به گراف …………………………………………………………………………………………. 102
شکل3-12. تبدیل عملگر حلقه با پرش به گراف ……………………………………………………………………………………… 102
شکل3-13. پیاده‌سازی شرط ساده بدون هیچ کد اضافی ……………………………………………………………………………. 103
شکل3-14. پیاده‌سازی شرط ساده با کدهای قبل و بعد آن ………………………………………………………………………… 103
شکل3-15. پیاده‌سازی شرط کامل …………………………………………………………………………………………………………. 104
شکل3-16. پیاده‌سازی شرط‌ تو در تو …………………………………………………………………………………………………….. 104
شکل3-17. پیاده‌سازی یک شرط کامل در یک شرط ساده ………………………………………………………………………… 105
شکل3-18. پیاده‌سازی یک شرط کامل در یک شرط کامل دیگر ………………………………………………………………… 105
شکل3-19. پیاده‌سازی حلقه ساده ………………………………………………………………………………………………………….. 106
شکل3-20. پیاده‌سازی یک حلقه ساده داخل حلقه‌ای دیگر ……………………………………………………………………….. 106
شکل3-21. پیاده‌سازی یک حلقه داخل یک شرط کامل ……………………………………………………………………………. 106
شکل3-22. پیاده‌سازی یک شرط کامل داخل یک حلقه ساده …………………………………………………………………….. 107
شکل3-23. ماتریس درجه وابستگی‌ کد ………………………………………………………………………………………………….. 108
شکل3-24. شبه کد مقایسه محتوای دو خانه از آرایه‌های استقلال الگوریتم …………………………………………………. 108
شکل3-25. چهارچوب خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم ……………………………………………… 110
شکل3-26. شبه کد خوشه‌بندی خردمند مبتنی بر گراف استقلال الگوریتم …………………………………………………… 113
فصل چهارم
شکل?-?. مجموعه داده Halfring ………………………………………………………………………………………………………….. 118
شکل4-2. الگوریتم K-means ……………………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل4-3. الگوریتم FCM …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل4-4. الگوریتم Median K-Flats …………………………………………………………………………………………………….. 122
شکل4-5. الگوریتم Gaussian Mixture …………………………………………………………………………………………………. 122
شکل4-6. الگوریتم خوشه‌بندی Subtractive …………………………………………………………………………………………… 122
شکل4-7. الگوریتم پیوندی منفرد با استفاده از معیار فاصله اقلیدسی …………………………………………………………… 123
شکل4-8. الگوریتم پیوندی منفرد با استفاده از معیار فاصله Hamming ………………………………………………………. 123
شکل4-9