سنجش قرار می گیرد,به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آنها,پیامدها تخصیص می یابند اشاره دارد.9
1-3-
عدالت مراوده ای :
این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات(همچون ادب,صداقت و احترام)بین فرستنده و گیرنده عدالت است.بخاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود,این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی,احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است.10 دراین تحقیق عدالت مراوده ای توسط پرسشنامه و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد.
1-4- عدالت اطلاعاتی:
این نوع عدالت به عادلانه بودن توزیع اطلاعات ,رویه ها,مراودات و توزیع نتایج اشاره دارد.11
2- متغیر وابسته:
رفتار شهروندی سازمانی در تعریف به معنای رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست اما بااین حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد.

2-1- رفتار شهروندی:
در تعریف عملیاتی متغیر وابسته این تحقیق از نظر (1991,Geraham)که معتقد است رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع اند، استفاده شده است.12

2-1-1- اطاعت سازمانی:
این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند.شاخص های اطلاعات سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی,انجام وظایف بطور کامل و انجام دادن مسؤلیت ها با توجه به منابع سازمانی است.
2-1-2- وفاداری سازمانی:
این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود ,سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان وفاداری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.
2-1-3- مشارکت سازمانی:
این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می یابدکه از آن جمله می توان به حضور در جلسات,به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسایل جاری سازمان اشاره کرد.
رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق توسط پرسشنامه برگرفته از شاخص های فوق و همچنین استفاده از ابعاد بیان شده توسط ارگان یعنی: وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت شهروندی، جوانمردی، احترام و تکریم13و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت سنجیده شده است.

قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق حاضر در 5ماهه اول سال 1391 می باشد.این تحقیق از نظر قلمرو مکانی مربوط به سازمانهای دولتی استان هرمزگان بوده و از نظر موضوعی بررفتار شهروندی و عدالت سازمانی اشاره دارد.

پیشینه تحقیق:
دکتر نعامی و شکر کن در تحقیقی تحت عنوان بررسی روابط ساده وچندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان کارخانه های اهواز پرداخته اند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان سازمان صنعتی بود.
در این پژوهش فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:
1-عدالت سازمانی کلی با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد.
2-عدالت توزیعی با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد.
3- عدالت رویه ای با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد.
4-عدالت تعاملی با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد.
5-حیطه های سه گانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی همبستگی چندگانه دارد.
نمونه تحقیق 200 نفر ازکارکنان بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و روشهای آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان دادند که متغیر عدالت سازمانی و سه حیطه آن همبستگی مثبت معنی داری با رفتار سازمانی و حیطه های آن یعنی وطیفه شناسی،ادب و مهربانی،نوع دوستی،مردانگی و خوش خویی دارند.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهدکه سه نوع عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی همبستگی چندگانه معنی داری دارند.

بخش اول: رفتار شهروندی

مقدمه:
در نظام بروکراتیک تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است.به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد .اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم بوجود می آید در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تاحد توان پیش روند.براین اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی ،دمکراتیک رو به افزایش است.اکنون که اهمیت شهروندان بعنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است رفتار آنها هم می تواند بسیار بااهمیت تلقی شود و ازاین روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند.بطورکلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند.به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد درسازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است بسیار مهم و ضروری به نظر میرسدو این مطالعه قصد دارد به همین امر بپردازد.

  • 2