پس از سقوط حکومت آمریکایی شاه و پیروزی انقلاب اسلامی،توطئه های گوناگون(تجزیه ایران،حمله نظامی به طبس،فعالیتهای جاسوسی،جنگ،تحریم اقتصادی،…..)آمریکا نتوانست اتش مبارزه مردم ایران راعلیه استکبار خاموش کند واگرخطر نفوذ تفکر مردم ایران به سایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی وجود نداشت شاید ایران آماج تیرهای توطئه قرار نمی گرفت.ازطرفی جوانان ایران در خنثی کردن تمام توطئه های استکبار نقش آفرینی خاصی داشتند وجوانان بودندکه پوزهءآنان رابخاک می مالیدند،آنان این قشرراموردتهاجم قراردادندودین آنان رانشانه گرفتندچون دیدن وفرهنگ چیزی بودکه آنان رادربرابردشمن ایستاده ومقاوم نگه میداشت.پس دشمن جوانان ایران میخواهدفسادرادرمیان آنان ترویج کندتانفوذدین و فرهنگ دینی را از دل وروح آنان بگیرد.
توزیع گسترده مشروبات الکلی ومواد مخدر،توزیع نوارهای مبتذل وترانه های خوانندگان رژیم سابق و موسیقی های غربی،وارد کردن عکسها،کتب،فیلم های ویدئویی،سی دی های مختلف کامپیورتری با مضامین ضد دینی،ایجاد گروه های مختلف از دختران و پسرانی که دچار بحران شخصیت هستند وکشاندن جوانان به بطالت وهرزگی،چاپ داستان ها و رمان های مختلف با محتوی زشت اخلاقی و جنسی …همه و همه از جمله فعالیت ها و کارهایی است که برای دین زدایی و اشاعه فساد در بین جوانان ما در نظر گرفته شده است. 3
موارد مذکور از جمله مواردی است که آثارش در جامعه ما ملموس و مشهود است حضور نا مناسب بعضی از جوانانی که از نقشه و توطئه استعمار گران تاثیر پذیرفته اند عاملی است نگران کننده برای پدران،مادران وتمام کسانیکه به مسائل اجتماعی،فرهنگی،مذهبی جامعه خویش احساس مسئولیت می کنند.
یقینا برای هر عامل نگران کننده،عوامل رفع نگرانی نیز وجود دارد به همین منظور کتابها و تحقیقات و پژوهش هایی انجام شده است به عنوان نمونه در سال1367کتابی به نام عوامل فساد و بد حجابی توسط احمد رزاق،انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی منتشرشده است که درآن به نقش خانواده معلم ومدرسه،آپارتمان نشینی،ضعف ایمان،عقده حقارت و…به عنوان عامل اثر گذار در بد حجابی اشاره شده است ولی به مقدار و میزان اثرگذاری هر کدام از عوامل آن هم ،به صورت علمی پرداخته نشده است.
تحقیق و پژوهشی از طرف خانم معصومه کلنگی به شماره1041تحت عنوان((رابطه بین نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی و مادران آن ها نسبت به حجاب))صورت گرفته است.در این پژوهش3 پرسشنامه برای پدر،مادر،فرزند دختر در نظر گرفته شده است و محقق به این نتیجه رسیده است که اولا:پدران می خواهند پوشش متعارف اسلامی یعنی پوشاندن بدن به جز قرص صورت و کفین از طرف همسر و دختر انجام پذیرد.
ثانیا:مادران خود مایلند حجاب خود را رعایت و انتظار دارند دختران آنان نیز پوشش اسلامی را رعایت نمایند.
ثالثاً:دختران جوان تمایل به این موضوع دارند و پوشش را به عنوان یک اصل می پذیرند. پژوهش دیگری بعنوان پایان نامه توسط خانم فرنوش ژیانی اصغر زاده به شماره9 انجام پذیرفته است که در آن به بررسی نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب موجود در مدارس پرداخت شده است.در این پژوهش نظر دانش آموزان دختر راهنمایی و متوسطه نواحی ششگانه مشهدموردبررسی قرارگرفته است و نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب مو جود در مدارس را مورد پژوهش قرار داده است ونظر آنان را در موردحجاب درمدرسه،بیرون ازمنزل،درخانواده ومعاشرت های خانوادگی موردبررسی قرار داده است.
دوپژوهش بالاکه درسالهای اخیرتوسط همکاران فرهنگی گردآوری شده است درقسمت تحقیقات وپژوهش سازمان آموزش وپرورش خراسان مستقر درمرکز تربیت نیروی انسانی شهید کامیاب موجود است.پژوهش اول در استان سمنان وپژوهش دوم در استان خراسان نواحی ششگانه مشهد(در آن زمان)صورت گرفته است. 4
در سال تحصیلی 84-83 پژوهشی تحت عنوان شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر در ناحیه 7 آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط اینجانب صورت گرفت که در آن برای محدود کردن دامنه تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه 7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم. برای این منظور 13% از کل جامع ی آماری بعنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه نظرات آن ها در خصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت . در این تحقیق علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان به ترتیب : وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب شناخته شد.
2-4- پژوهشهای اخیر
2-4-1-رعایت پوشش و حفظ معنویت
در پاسخ به تاثیر گذاری رعایت پوشش در حفظ معنویت جامعه به تعداد850 نفر ،میانگین پاسخها عدد04/4 بدست آمد ونشانگر این مطلب است که رعایت پوشش توسط بانوان به مقدار زیاد در حفظ معنویت و اخلاق جامعه موثر است
2-4-2-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
ازبررسی پاسخهای 830نفردانش آموز و دانش پژوه در پاسخ به سوال مذکور،عدد93/3بعنوان میانگین بدست آمد وباین معنی است که مد گرائی و تجمل پرستی در بر هم خوردن اعتدال روحی زن ومردبه میزان زیاد مؤثر است.
2-4-3-مدگرائی و اقتصادخانواده
میانگین بدست آمده ازتعداد 832 نفر عدد97/3 است و بدان معنی است که مدگرائی وتجمل گرائی و بی بندوباری بمیزان زیاد دراقتصاد خانواده نقش دارد.
2-4-4-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران
ازبررسی پاسخهای رسیده از844 نفر از دانش آموزان و دانش پژوهان راجع به اثر گذاری بازید از مراکز بزهکاری ویا دختران فراری در پوشش دختران جوان، عدد60/3 بعنوان میانگین پاسخها بدست آمده است و دلالت براین مطلب دارد که بازدید ازاز مراکز بزهکاری برپوشش دختران جوان به میزان زیاد تأثیر گذار است.
2-4-5-ارزیابی حجاب خود
درپی نظرسنجی که راجع به تعهد خویش نسبت به حجاب از دانش آموزان و دانش پژوهان ناحیه 7 صورت گرفت از861 نفر پاسخ دهنده عدد میانگین 65/3 بدست آمد که دلالت بر این مطلب دارد که دختران جوان ناحیه مذکور بمیزان زیاد به حجاب اسلامی معتقد ومتعهدند.
2-4-6-رسانه ها و ترویج بدحجابی
درپاسخ به تاثیرگذاری فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی ،از852 پاسخ بدست آمده میانگین عدد93/3 حاصل شده است و دلالت بر این مطلب دارد که دانش آموزان و دانش پژوهان ناحیه7 بمیزان زیادمعتقدند که فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی تاثیر گذارند.
2-4-7-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی
در پاسخ به سوال مذکور از857 پاسخ ،میانگین پاسخ ها عدد63/3 بدست آمده و بدین معنی است که بمیزان زیاد برنامه ها و سریالهای تلویزیونی در ترویج بدحجابی موثرند.
2-4-8-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی
از838 پاسخ رسیده میانگین پاسخها عدد21/4 را نشان می دهد و دلالت بر این مطلب دارد که برنامه های ماهواره ای بمیزان خیلی زیاد در ترویج بدحجابی یا بی حجابی موثرند.
2-4-8-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی
از841 پاسخ رسیده میانگین پاسخهاعدد76/3 است و باین معنی است که بمیزان زیاد رسانه های بالا در ترویج بدحجابی موثرند.
2-4-9- تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش
از846 پاسخ بدست آمده راجع به سوال بالا ،عدد میانگین27/3 بدست آمده و باین معنی است که دانش آموزان و دانش پژوهان ناحیه7 معتقدندکه تلویزیون در ارائه الگوهای برتر پوشش اسلامی بمیزان متوسط موثر بوده است.

جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی
در جمع بندی پاسخهای چهارسوال بالا(سوالهای 25-27-28-29) از تعداد3388پاسخ حاصله عددمیانگین88/3 بدست آمده است و به این معنی است که رسانه های مذکور بمیزان زیاد در ترویج بدحجابی تاثیر گذارند
فراوانی
ودرصد
فراوانیتأثیر رسانه ها بر ترویج بد حجابی
جمعخیلی زیاد زیادمتوسطکمهیچفراوانی1395
921
549
323
2003388 درصد 41 27 16 10 6100
میانگین 88/331درصد متوسط و کمتر
68در صد بیشتر و زیاد
2-4-10-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
از855 تعداد نظرات دانش آموزی و دانش پژوهی ،میانگین 85/2 بدست آمده و باین معنی است که روزنامه ها و مجلات بطور متوسط در ارائه پوشش مناسب دخالت دارند.
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
ازجمع بندی سئوالهای 26و30پرسشنامه که ازتعداد 1710 پاسخ به دست آمده است میانگین پاسخ هاعدد6/3